Kontrast
Tekst

Rozkład dnia

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00

POSIŁKI:

 • ŚNIADANIE - godz. 8.30 - 9.00
 • OBIAD - godz. 11.30 - 12.00
 • PODWIECZOREK - godz. 14.10 - 14.30

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Czas od godz. 8.00 do godz. 13.00 jest przeznaczony na działania nauczyciela wspierające rozwój dziecka poprzez realizację celów zawartych w "Podstawie programowej wychowania przedszkolnego" (rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r.)

W tym czasie odbywają się:

 • zajęcia dydaktyczne różnego typu organizowane z całą grupą lub w małych zespołach (realizacja głównego celu dnia wg grupowych rozkładów zajęć i wybranego programu wychowania przedszkolnego) - w wymiarze 1 godz.
 • swobodna zabawa dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela - w wymiarze co najmniej 1 godz.
 • zabawy ruchowe, gry, zajęcia sportowe oraz obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze organizowane na przedszkolnym placu zabaw, w ogrodzie, w parku, na boisku - w wymiarze co najmniej 1 godz. ( w grupach najmłodszych - 1 godz.15 min)
 • czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne - czas do dowolnego zagospodarowania przez nauczyciela w wymiarze 2 godz. ( czas ten obejmuje także odpoczynek poobiedni w grupach dzieci 3-letnich i 4-letnich, a także organizowane po głównym posiłku zabawy relaksacyjne oraz poznawanie literatury dziecięcej w grupach dzieci starszych).

Ponadto prowadzone są zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia religii ( dzieci 5 - 6 letnie)
 • zajęcia z logopedii, terapia
 • języka angielskiego
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

6.30-7.45    Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje,    ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo-gospodarcze.

7.45-8.15    Zabaw według zainteresowań dzieci - kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi. Ćwiczenia poranne

8.15-8.30    Prace porządkowe. Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów. 

8.30-9.00    Śniadanie - doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole;

9.30–11.00 Kierowane zajęcia dydaktyczne, realizowane według założeń podstawy programowej, wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym jego rozwoju. Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz.obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.00-11.15 Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne. Utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.  Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności

11.30-12.00 Obiad - wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem obiadu, trzymanie sztućców, nakrywanie i sprzątanie po posiłku oraz celebrowanie posiłku w tym komponowania, praca dyżurnych w grupach starszych

12.00-13.00 Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie. Gru i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry badawcze, zabawy w kącikach zainteresowań. Zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci. Gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy. Zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i            społeczny dziecka.

13.00-13.45 Organizowanie pobytu dzieci na świeżym powietrzu (w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.) gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe itd.). Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody stymulujących rozwój wartości oraz poznawanie wartości i norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Tworzenie warunków doskonalących motorykę dużą dzieci oraz warunków zaspakajających potrzebę ruchu poprzez zabawy zorganizowane i spontaniczne. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych - stworzenie warunków do aktywności ruchowej w sali gimnastycznej.

13.45.14.15 Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14.30-15.00 Podwieczorek - wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem    podwieczorku.

14.30-17.00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualne, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w    małych zespołach, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci. Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Rozchodzenie się dzieci.