Kontrast
Tekst

RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do przedszkola

 

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 1 w Zielonej Górze, reprezentowane przez Dyrektora
ul. Sikorskiego 37, 65-454 Zielona Góra
tel. 68 453 07 77, e-mail: mp1zgora@wp.pl

 

Z kim mogą się Państwo skontaktować?

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące ochrony swoich danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

 • e-mail: inspektor-jk@cuw.zielona-gora.pl
 • telefon: 880 100 323
 • pisemnie na nasz adres, wskazany powyżej.

Inspektor nie będzie jednak mógł odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące wyników rekrutacji.

 

W jakim celu chcemy uzyskać dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe dziecka, rodziców lub opiekunów prawnych oraz rodzeństwa. Dane te wpisują Państwo do formularza naboru oraz załączników (oświadczeń) do formularza. Jest to potrzebne w celu przeprowadzenia rekrutacji do placówki.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Prowadzimy rekrutację do przedszkola zgodnie z polskimi przepisami prawa. Przepisy te określają jakie dane osobowe mamy obowiązek przetwarzać, aby przyjąć dziecko do przedszkola1

[art. 6 ust. 1 lit. c) RODO2].

Zbieramy też dane dotyczące zdrowia Państwa i Państwa dzieci, co jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie przepisów prawa

[art. 9 ust. 2 lit. g) RODO2].

 

Jakie mają Państwo prawa?

Mają Państwo następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, jeśli są błędne
 • lub nieaktualne;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres:
 • ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci przekazujemy firmie Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu. Firma ta dostarcza nam system elektroniczny Nabór 2019, który pomaga w prowadzeniu rekrutacji do przedszkola.

 • Dostęp do Państwa danych osobowych poprzez system Nabór 2019 mają te przedszkola, które wybrali Państwo jako preferowane dla swojego dziecka. Dostęp do danych ma również Miasto Zielona Góra, czyli organ prowadzący naszego przedszkola.
 • Dane możemy też udostępnić uprawnionym organom np. policji, prokuraturze, sądowi, ale tylko gdy się do nas o to zwrócą, prowadząc postępowanie.

 

Jaki będzie czas przetwarzania danych?

Dane osobowe będziemy przetwarzać w czasie rekrutacji oraz po jej zakończeniu:

 • przez okres uczęszczania do placówki, jeżeli dziecko zostanie przyjęte,
 • przez okres roku od zakończenia rekrutacji, jeżeli dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.

 

Czy muszą Państwo podać dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie, który wynika z przepisów prawa (1) jest niezbędne, aby dziecko mogło uczestniczyć w naborze do przedszkola.

Jeżeli nie podadzą nam Państwo danych osobowych, nie będziemy mogli uwzględnić Państwa dziecka w rekrutacji do placówki. Państwa dziecko nie będzie mogło też korzystać z pierwszeństwa w przyjęciu do przedszkola na podstawie poszczególnych kryteriów naboru.

 

Czy dane będą przetwarzane w sposób automatyczny?

W procesie rekrutacji żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz nie budujemy żadnych profili.

 

Czy dane będą przekazane poza Polskę?

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski, Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

(1) Krajowe przepisy prawa, zgodnie z którymi przetwarzamy dane osobowe, to:

 • Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610),
 • Uchwała nr XLVI.570.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli.

 

(2) Europejskie przepisy prawa, zgodnie z którymi przetwarzamy dane osobowe, to:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.