Kontrast
Tekst

Procedura

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci - procedura

 1. Opiekę nad dziećmi w drodze z domu do Przedszkola i z powrotem sprawują rodzice lub osoby upoważnione przez nich na piśmie, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
  1. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i nr jej dowodu  osobistego. Upoważnienie musi być własnoręcznie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów.
  2. Upoważnienie powinno być dostarczone osobiście przez rodziców (opiekunów prawnych) do nauczycielki z grupy i pozostać w dokumentacji Przedszkola.
  3. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do Przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.
  4. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z Przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.
  5. W szczególnych przypadkach dyrektor Przedszkola może wyrazić zgodę na odbiór dziecka przez osobę nieletnią na podstawie upoważnienia wydanego przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
  6. Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią będzie respektowane przez Przedszkole tylko i wyłącznie wtedy, kiedy
   1. a)będzie podpisane przy dyrektorze placówki i w obecności co najmniej jeszcze 1 świadka lub będzie potwierdzone notarialnie.
  7. W przypadku wychowanków domów dziecka, dzieci powinny być przyprowadzane odbierane przez osoby upoważnione przez dyrektora domu dziecka.
 2. Osoba upoważniona przez rodzica (prawnego opiekuna) odbierająca dziecko z Przedszkola winna zapewniać mu pełne bezpieczeństwo, być pełnoletnia i sprawna fizycznie.
 3. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy:
  1. Stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
  2. Osoba odbierająca dziecko będzie pod wpływem alkoholu.
 4. O zaistniałej sytuacji (odmówieniu wydania dziecka) nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora oraz podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub drugim rodzicem dziecka.
 5. Dziecko przyprowadzane jest do Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) i oddawane pod opiekę nauczycielowi w sali lub dyżurującej osobie w szatni
  1. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola odbywa się w godz. 6.30.00 – 8.00.
  2. Nauczyciel Przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka nie przekazanego pod opiekę nauczyciela, pozostawionego przez rodziców na terenie Przedszkola np.: przed furtką, przed wejściem do budynku, w szatni, pozostawienie dziecka przed drzwiami sali zajęć itp.,
 6. Dla dobra innych dzieci i pracowników przedszkola zakazuje się przyprowadzanie do Przedszkola dzieci przeziębionych, z przewlekłym katarem, zapaleniem spojówek itp.
 7. Po przyprowadzeniu do przedszkola dziecka chorego nauczyciel ma prawo nie przyjąć dziecka w danym dniu do grupy. Rodzic zabiera dziecko do domu.
 8. Po dłuższej chorobie dziecka lekarz powinien wystawić zaświadczenie, że dziecko może wrócić do Przedszkola.
 9. Rodzice z chwilą pojawienia się w placówce i odebrania dziecka z grupy ponoszą za nie całkowitą odpowiedzialność.
  1. Momentem przejęcia opieki nad dzieckiem przy przyprowadzeniu go do placówki jest:
   1. moment przywitania się dziecka z nauczycielem.
  2. Przy odbieraniu dziecka z placówki momentem przejęcia opieki nad nim jest:
   1. moment przywitania się dziecka z rodzicem.
  3. W czasie pobytu dziecka w placówce poza godzinami pracy przedszkola odpowiadają za nie rodzice np. podczas zebrania, festynu itp.
  4. W przypadku odbierania dziecka z placu zabaw osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.
 10. Dziecko należy odebrać z Przedszkola do godziny 17.00.
  1. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców (prawnych opiekunów),
  2.  W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu do godziny 18.00. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora placówki i najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 12. W kwestiach spornych dotyczących odebrania dziecka z Przedszkola przez osoby nie upoważnione, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodzica i policję.