RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPA III / RELIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5 - 6 letnich

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo-gospodarcze

8.00-8.30

Zabawy wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi;

8.30-9.00

Prace porządkowe . Ćwiczenia poranne.

Przygotowanie do śniadania.

Śniadanie - doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole;

9.30 – 11.30

Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.30-12.30

Utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Przygotowanie do obiadu. Obiad

12.30-13.00 Mycie zębów. Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca korekcyjno-kompensacyjna i indywidualna;

13.00-14.00

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym; Zajęcia dodatkowe (w tym religia na wniosek rodziców).

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

14.00.14.30

Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30-17.00

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

Ø     Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału tygodniowy rozkład zajęć (szczegółowy rozkład dnia), z uwzględnieniem różnych form aktywności dzieci, ich potrzeb i zainteresowań.