Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

                                   w okresie od lutego do czerwca 2017 roku

Miejskie Przedszkole nr 1 w Zielonej Górze

pełna nazwa szkoły / przedszkola (pieczęć)

 

1. Opis programu wraz z uzasadnieniem

 

Program „Sing and Play” szczególny nacisk kładzie na kształcenie umiejętności słuchania i mówienia. Język klasowych instrukcji, wspierany odpowiednim gestem, stanowi podstawę rzeczywistej komunikacji w klasie. Śpiewanie jest nieodłącznym punktem zajęć, dzięki piosenkom dzieci poznają nowe słownictwo i zwroty co umożliwia im szybsze przyswajanie materiału. Dzieci uczą się angielskiego poprzez zabawę językową, ruch, gry, oglądanie i kolorowanie obrazków. Słuchanie różnych tekstów: piosenek, krótkich bajek lub scenek ilustrowanych historyjkami obrazkowymi wymaga od ucznia jedynie zrozumienia ogólnego sensu tekstu oraz odpowiedniej reakcji na zadane proste pytania. Kurs wzbogacają kolorowe materiały dodatkowe, które podtrzymują zainteresowanie dzieci nauką: kartki z obrazkami, wycinanki, pacynki, zabawki i gry przeznaczone do nauczania języka angielskiego.

 

2. Cele programu

 

Głównym celem programu jest kontynuacja rozwijania sprawności mówienia i przygotowanie dzieci do podjęcia nauki języka angielskiego w szkole. Rozwijanie sprawności mówienia polega na wyrabianiu poprawnej wymowy i intonacji w języku angielskim. Pierwszy etap to powtarzanie chóralne i indywidualne, następnie zachęcanie dzieci do krótkiej wymiany werbalnej na podstawie stałych zwrotów językowych, powtarzanych piosenek i rymowanek. Program ma na celu przybliżenie dzieciom słownictwa z  tematyki związanej z codziennymi czynnościami i otaczającym je światem oraz   kształtowanie nawyku kulturalnego zwracania się do innych ( użycie zwrotu I would like, can I have,) i umiejętności współdziałania w grupie, w końcowym etapie nauki dzieci będą umiały stworzyć proste, pełne zdania w języku angielskim.

 

3. Forma realizacji, w tym forma promocji Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

 

Zajęcia realizowane indywidualnie.<//font><//font><//font>

4. Przewidywane rezultaty

 

Dziecko rozpoznaje komunikaty w języku angielskim, korzysta z nabytej wcześniej wiedzy i rozwija swoje umiejętności. Zna reguły zabaw z użyciem języka angielskiego i dostosowuje je do nowych zabaw. Rozumie i wykonuje usłyszane polecenia, odpowiada na zadane informacje. Uczeń odnajduje informacje w usłyszanym tekście. Dziecko potrafi odtworzyć angielskie rymowanki, tekst piosenek i umie wykonać towarzyszące im sekwencje ruchowe, Uczeń potrafi w prosty sposób zakomunikować swoje potrzeby oraz chętnie nawiązuje interakcje z innym dzieckiem. Uczeń opisuje obrazek za pomocą zwrotu This is.

 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji

Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych

 dzieci i młodzieży

 

                                           wrzesień - grudzień 2016 roku

 

Miejskie Przedszkole nr 1w Zielonej Górze

 

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?

 

Zajęcia prowadzone były zgodnie z harmonogramem przygotowanym na poszczególne miesiące. Miały na celu przygotowanie dzieci do podjęcia nauki języka angielskiego w szkole podstawowej. W  ramach projeku „Sing and Play” odbyły się zajęcia w następującym zakresie:<//font><//font><//font><//font>

1. Zajęcia zapoznawcze z językiem „ Hello, how are you”, podczas których dzieci nauczyły się zwrotów grzecznościowych oraz pozdrowień.<//font><//font><//font><//font>

2. Zajęcia „ Fruits”, gdzie dzieci poznały słownictwo związane z owocami<//font><//font><//font><//font>

3. Zajęcia „Vegetables” na których dzieci zapoznały się ze słownictwem związanym z warzywami<//font><//font><//font><//font>

4. Zajęcia „Toys”, podczas których dzieci nauczyły się nazywać zabawki, kolory i kształty.<//font><//font><//font><//font>

5. Zajęcia „How’s the weather”, dzieci zapoznały się ze słownictwem związanym z pogodą i kierunkami.<//font><//font><//font><//font>

6. Zajęcia „Christmas time”, podczas których dzieci poznały słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia.<//font><//font><//font><//font>

Dzięki zajęciom wyrównawczym dzieci poznały podstawowe słownictwo i reguły zabaw z użyciem języka angielskiego. Dzieci potrafią rozpoznać proste polecenia typu „stand up”, „sit down” lub „show me”. Dzieci posługują się zwrotem grzecznościowym „Can I have” ( poproszę) lub „I would like” ( chciałbym) Dzieci chętnie śpiewały piosenki i wykonywały towarzyszące im sekwencje ruchowe. Dzieci chętnie brały udział w interaktywnych teatrzykach wykazując swoje zdolności językowe.<//font><//font><//font><//font>

 

2. Opis wykonania zadania

 

Nauka prowadzona była w formie zabawy. Do każdych zajęć  zakres materiału był dostosowywany do indywidualnych potrzeb przedszkolaków, co wspomagało rozwijanie nowych zainteresowań i pasji. <//font><//font><//font><//font>Charakter zajęć oraz formy pracy, pomoce dydaktyczne bardzo urozmaiciły zajęcia. Elementem urozmaicającym zajęcia były interaktywne teatrzyki dzięki którym dzieci osłuchiwały się z językiem angielskim i brały aktywny udział w zadaniach związanych z fabułą przedstawianych scenek. Uczniowie uczyli się języka angielskiego poprzez zabawę, śpiew i taniec. Ponadto dzieci oglądały bajki w języku angielskim, brały udział w grach językowych, które utrwalają słownictwo w języku obcym. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się gry planszowe, które nie tylko uczyły słownictwa ale również wspomagały pracę w grupie i chęć pomagania innym.

 

3. Forma realizacji

 

·        Praca indywidualna, <//font><//font><//font><//font>

·        Praca w grupie<//font><//font><//font><//font>

·        Praca w parach<//font><//font><//font><//font>

·        Zabawy <//font><//font><//font><//font>

·        Piosenki<//font><//font><//font><//font>

·        Metoda audiowizualna (krótkie bajki z serii „Magic English” oraz video do piosenek „Super Simple Songs” lub „Dream English Songs”<//font><//font><//font><//font>

·        Metoda dramy<//font><//font><//font><//font>

 

 

 

 

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

w okresie od września do grudnia 2016 r.

 

Miejskie Przedszkole nr 1 w Zielonej Górze

 

1. Opis programu wraz z uzasadnieniem

Program „Sing and Play” szczególny nacisk kładzie na kształcenie umiejętności słuchania i mówienia. Dzieci uczą się angielskiego poprzez zabawę językową, ruch, gry, oglądanie i kolorowanie obrazków. Te aktywności  zapewniają przedszkolakom łagodne wejście w świat nauki języka obcego. Kurs wzbogacają kolorowe materiały dodatkowe, które podtrzymują zainteresowanie dzieci nauką: kartki z obrazkami, wycinanki, maskotki. Główną częścią programu jest interaktywny teatrzyk pacynek, który ma na celu zachęcanie dzieci do aktywnego udziału w lekcji.

 

2. Cele programu

Głównym celem programu jest przygotowanie dzieci do podjęcia nauki języka angielskiego w szkole. Ponadto podczas zajęć dzieci będą miały możliwość odkrywać swoje pasje i zainteresowania związane z językiem obcym. Program ma na celu przybliżenie dzieciom słownictwa z  tematyki związanej z codziennymi czynnościami i otaczającym je światem oraz   kształtowanie nawyku kulturalnego zwracania się do innych i umiejętności współdziałania w grupie. <//font><//font><//font><//font><//font><//font>

 

3. Forma realizacji, w tym forma promocji Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

Zajęcia realizowane indywidualnie.<//font><//font><//font><//font><//font><//font>

 

 

 

 

 

4. Przewidywane rezultaty

Dziecko: Zna podstawy  języka angielskiego, które umożliwiają mu podjęcie nauki tego języka w szkole podstawowej.  Zna reguły zabaw z użyciem języka angielskiego. Potrafi rozpoznać proste polecenia wydawane przez nauczyciela. Dziecko śpiewa piosenki w języku obcym i umie wykonać towarzyszące im sekwencje ruchowe. Uczeń potrafi w prosty sposób zakomunikować swoje potrzeby oraz chętnie nawiązuje interakcje z innym dzieckiem.<//font><//font><//font><//font><//font><//font>

 

 

 

                                   .