Program wychowawczo-profilaktyczny jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Program ten ma charakter profilaktyczny, wspomagający edukację dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie bezpiecznych zachowań i obejmuje wiele zajęć wychowawczych promujących bezpieczne zachowania. Jest skierowany do przedszkolaków, rodziców, nauczycieli oraz personelu niepedagogicznego przedszkola. Przeznaczony jest do realizacji w każdej grupie wiekowej w przedszkolu, po to aby każdego dnia tworzyć warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka w warunkach bezpieczeństwa i zdrowia. Poprzez program profilaktyczno-wychowawczy pragniemy ukazać dzieciom wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponują, kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo, wyposażyć w wiedzę i umiejętności, ukształtować pewne postawy i nawyki wobec zdrowia i bezpieczeństwa. Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym etapem w kształtowaniu prozdrowotnych wyborów dziecka oraz jego stosunku do środowiska. Budowanie „świadomości prozdrowotnej” poprzez edukację oznacza nie tylko wzbogacanie wiedzy o zdrowiu, ale i „odpowiedzialność” za własne zdrowie. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym. Dobry stan zdrowia warunkuje dobre samopoczucie, większą odporność organizmu oraz umożliwia systematyczne uczęszczanie do przedszkola, a także ułatwia zabawę i naukę. Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzują się znacznymi różnicami indywidualnymi w zakresie tempa rozwoju umysłowego i emocjonalnego. Efektywność wspomagania będzie zależeć od korzystnego wyboru przez partnerów wychowania treści edukacyjnych w zależności od możliwości rozwojowych dziecka i potrzeb wynikających z warunków środowiskowych. Edukacja zdrowotna w przedszkolu powinna opierać się na potrzebach zdrowotnych wychowanka, podlegających charakterystycznym przemianom w wyniku rozwoju dziecka. Należy ją rozumieć jako zamierzony ciąg planowanych działań wychowawczych, które uwzględniają intensywność rozwoju psychofizycznego i społecznego oraz uwarunkowania środowiskowe. W naszym przedszkolu profilaktyka jest kategorią nadrzędną w stosunku do różnych problemów, z którymi spotykamy się. Dlatego szczególną uwagę zwracamy na wychowanie emocjonalne przedszkolaków. Emocje towarzyszą człowiekowi od chwili jego narodzin przez całe życie. Poznanie ich, uczenie się rozpoznawania uczuć własnych i innych ludzi, a w efekcie umiejętności panowania nad emocjami to trudna sztuka, której musi nauczyć się każdy, kto chce prawidłowo funkcjonować w grupie społecznej. Program profilaktyczno-wychowawczy został opracowany dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat, z myślą o twórczych nauczycielach przedszkola, którzy w oparciu o zawarte w nim cele, treści i propozycje, pomogą przedszkolakom poznać emocje swoje i innych, pozwolą na akceptację zachowań, a w konsekwencji na budowę własnego, społecznie akceptowanego systemu wartości. Okres przedszkolny ma duży wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Nauczyciel powinien dążyć do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka, a najlepszymi sprzymierzeńcami w osiągnięciu tego celu będą m. in. wpojone zasady i normy oraz poznanie przez dzieci środowiska. To spowoduje, że zostaną uruchomione mechanizmy do kształtowania w przyszłości aktywnej postawy dziecka w………………. dostępny w kancelarii dyrektora

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W ZIELONEJ GÓRZE

 

 

Podstawa prawna:

·         Art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz.17)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89, poz. 730)

 

 

 

Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola nr 1 stworzony jest na bazie programu wychowania przedszkolnego wspomagającego rozwój aktywności  dzieci. „Nasze przedszkole”  opracowanego przez Małgorzatę Kwaśniewską oraz Wiesławę Żabę- Żabińską. Został opracowany w wyniku diagnozy potrzeb przedszkola w zakresie działań wychowawczych, ma wspomagać nauczyciela,

a dzieciom umożliwić odkrywanie i poznawanie możliwości tkwiących w nich samych.

 

Wśród wszystkich pojęć pedagogicznych „wychowanie” jest jednym z trudniejszych do zdefiniowania. Można je rozpatrywać w węższym znaczeniu i w bardzo szerokim. Wychowanie jest, więc świadomym, celowym i specyficznym działaniem pedagogicznym rodziców lub nauczycieli dokonywanym głównie przez słowo( i inne postaci interakcji, zwłaszcza przykład osobisty) zmierzające do osiągnięcia względnie trwałych zmian w rozwoju umysłowym, społecznym, kulturowym, duchowym jednostki ludzkiej.

Natomiast w szerszym znaczeniu jest to oddziaływanie całokształtu specyficznych pedagogicznych bodźców i doświadczeń ogólnospołecznych, grupowych i indywidualnych, profesjonalnych i nieprofesjonalnych, przynoszących względnie trwałe skutki w rozwoju jednostki ludzkiej. Wychowanie, więc rozpoczyna się w rodzinie, a przedszkole tylko je kontynuuje i ukierunkowuje.

Jak powiedział J. Dewey „ przedszkolne życie powinno wyrastać stopniowo z życia domowego[...] powinno podejmować i kontynuować zachowania, z którymi dziecko oswoiło się już w domu”.

Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej: dzieci , rodziców i środowiska oraz pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych, ujednolica oddziaływania wychowawcze, kieruje procesy wychowawcze na właściwe tory.

Zasadniczą funkcją przedszkola jest opieka i wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich jego sferach. Zastosowane w pracy z wychowankiem treści, metody, proponowane aktywności są środkiem do osiągnięcia nadrzędnego celu jakim jest wszechstronny i prawidłowy rozwój dziecka. Jeżeli kierunki i sposób oddziaływania nauczyciela są wyznaczone przez cele teoretyczne, a treści i zadania wychowawcze są  dalekie od tego, co faktycznie dzieje się w przedszkolu i co dzieje się z konkretnym dzieckiem, oddziaływania nauczyciela są bezużyteczne. Dobrej jakości oddziaływanie przedszkolne powinno charakteryzować oddziaływanie właściwe rozwojowo, tj. umożliwiające inicjatywę dziecka, planowanie własnej aktywności, wyrażenie intencji, dokonywanie wyborów, samodzielne działanie i finalizowanie aktywności. Przedszkole nie może zastąpić domu rodzinnego, może uzupełniać jedynie i wzbogacać doświadczenia dziecka w tych sferach, w których oddziaływanie domu jest niewystarczające.

Celem działań nauczyciela powinno być pośredniczenie w przekazywaniu i nadawaniu konkretnych treści wartościom uniwersalnym w czasie wspólnego działania, a przez to powodowanie wewnętrznego rozwoju dziecka. Zarówno nauczyciel jak i dziecko rozwijają się w sposób ciągły, mają wpływ na wzajemne zachowania, a więc na rozwój swój i partnera. Wychowawca powinien być nastawiony nas wsłuchiwanie się w dziecko, akceptowanie go takim, jakie jest. Wspólne działanie dziecko- nauczyciel będzie ułatwione, jeśli nauczyciel będzie:

·    akceptował różnorodność rozwojową każdego dziecka

·    jego godność i wolność

·    kierował się zasadą równorzędności w procesie wspólnego działania

·    traktował własną wiedzę jako jedną z propozycji interpretacji rzeczywistości

·    własne zachowania modyfikował tu i teraz

·    będzie nastawiany na poznawanie i odkrywanie własnych możliwości i ograniczeń

·    będzie wyczulony na nieprzewidziane zachowania dziecka

·    będzie badawczo i twórczo nastawiony do otoczenia

Nauczyciel to osoba, która prowokuje dziecko do poznania, kim jest i kim może zostać. Dziecko powinno identyfikować się z własnym ja, czuć się bezpiecznie, utożsamiać się z grupą rówieśniczą, a jednocześnie czuć własną odrębność, indywidualność oraz odpowiedzialność za dokonane wybory. Nauczyciel musi umieć podjąć decyzje:

·    jakie umiejętności, sprawności, zdolności rozwijać, stymulować i jaką wiedzę przekazać, co jest najważniejsze dla dziecka teraz, później i w wieku dojrzałym,

·    za pomocą jakich metod nauczyciel pragnie osiągnąć cel, czego dziecko może się nauczyć w określonej sytuacji,

·    jakie mogą być skutki działań wychowawczych dla dziecka i nauczyciela oraz przyszłych decyzji wychowawczych.

Głównymi celami programu  „ Nasze przedszkole” jest:

·         Wspomaganie rozwoju dziecka  poprzez świadome podejmowanie  zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania doświadczeń,

·         Przyzwalanie dziecku na rozwój, zgodnie z jego indywidualnym tempem rozwoju, upodobaniami, zakresem potrzeb,

·         Wyzwalanie w dziecku postawy twórczej, zdolnej do specyficznego postrzegania, interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości

Program zawiera również szczegółowe cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom rozwojowym dziecka działającego w sposób aktywny i twórczy na rzecz własnego rozwoju. Wśród wszystkich celów szczegółowych,  można odnaleźć cele wychowawcze ściśle powiązane z podstawą programową wychowania przedszkolnego:

 

·         Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe:

- dostrzeganie różnic pomiędzy dobrem a złem,

- uświadamianie sobie motywów własnego działania,

- przestrzeganie zasad zgodnego życia w grupie,

 

·         Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek:

- nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

- nazywanie własnych stanów emocjonalnych,

- dążenie do rozumienia własnej indywidualności,

- określanie własnych upodobań – co lubię robić, co mi się podoba,

 

·         Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych:

- dążenie do rozumienia potrzeb innych, szczególnie potrzeb dzieci o zróżnicowanych potrzebach fizycznych i intelektualnych,

- dostrzeganie odrębności innych,

 

·         Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są  niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi:

- aktywne uczestniczenie w życiu grupy,

-swobodne komunikowanie się z innymi,

-nabywanie coraz większej samodzielności,

 

·         Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej:

-rozszerzanie informacji o własnej rodzinie,

-posiadanie podstawowej wiedzy o miejscu swojego zamieszkania,

-nabywanie świadomości własnej roli, jako dziecka, w środowisku społeczno- kulturowym,

- nabywanie świadomości obywatelskiej,

-swobodne podejmowanie działań zmierzających do określenia własnej tożsamości.

 

 

Poniżej podano cele wychowawcze zamieszczone w programie, procedurę osiągania sukcesu oraz sposoby realizacji zamierzeń wychowawczych:

 

 

Cele wychowawcze

Sukces

Sposób realizacji

podawanie informacji o sobie, o swojej rodzinie,

*podaje swoje dane osobowe, zna adres,

*wie, komu można podawać informacje o sobie,

*swobodnie wypowiada się o swojej rodzinie, wie gdzie pracują bliscy i czym się zajmują,

*zna zakres swoich obowiązków w domu rodzinnym,

*umie  okazywać uczucia miłości i szacunku w stosunku do rodziny,

*zabawy dydaktyczne,

*słuchanie różnych opowiadań wybranych przez nauczyciela, omawianie ich,

*rozmowy przy ilustracjach,

*stwarzanie sytuacji zabawowych „ Mój dom”,

„ Moja rodzina”,

*wykonywanie prac plastycznych przeznaczonych na prezent,

*samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych,

*przejawia samodzielność w czynnościach samoobsługowych,

*potrafi poradzić sobie samodzielnie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidzieć skutki swojej działalności,

*umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby,

*właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu, sprząta po sobie,

*samodzielnie korzysta z toalety,

*samodzielnie się ubiera i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie,

*utrzymuje porządek w swoim otoczeniu,

 

*stwarzanie sytuacji zabawowych odzwierciedlających rzeczywistość- zabawa w dom, sklep itp., mycie lal, ubieranie itp.,

*historyjki obrazkowe-

„ W łazience”,

*umieszczanie w łazience w miejscu dostępnym dla dzieci informacji w formie uproszczonych rysunków-

„ Dbamy o czystość”,

 

*rozpoznawanie i nazywanie stanów emocjonalnych w czasie zabaw,

 

*rozpoznaje i nazywa swoje emocje,

*potrafi właściwie  przyjmować pochwały i krytykę.

*potrafi  mówić o rzeczach miłych, wyraża krytykę dla zachowań negatywnych.

*umie w sposób właściwy przekazać swoje zdanie, wyrazić opinię,

*potrafi w sposób czytelny określić swoje uczucia,

*rozumie, że wyrażanie werbalne uczuć jest potrzebne w celu rozładowania napięć pomiędzy ludźmi,

*rozumie, że inni mają prawo wyrażać swoje uczucia,

*Systematyczne rozmowy, wyjaśnienia, wymiana zdań dotyczące własnych ocen i odczuć, uczymy liczenia się

z odczuciami drugiej osoby- zabawy paradramowe,

*prezentowanie własnych umiejętności na forum publicznym- uroczystości dla bliskich.

*uczestniczenie w zabawach pozwalających na rozładowanie napięć emocjonalnych,

*eliminowanie przejawów złośliwości, drwin poprzez rozmowy, słuchanie utworów literackich, teatrzyki interaktywne, ocenianie postaw bohaterów, uzasadnianie swoich ocen.

*  bajki terapeutyczne,

*uczestniczenie w działaniach pozwalających na poznanie swoich możliwości,

*bierze udział w uroczystościach przedszkolnych,

*potrafi pokonać tremę,

*rozumie konsekwencje łamania przyjętych umów,

*jest odpowiedzialny za swoje zachowanie,

*podejmuje działania konstruktywne na rzecz grupy,

*wykazuje się inicjatywą w sytuacjach nowych,

 

*uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach i tańcach integracyjnych, dających poczucie przynależności do grupy,

*okazywanie radości i przeżyć w sytuacjach zacieśniających więzi emocjonalne, wzmacniające pozycję dziecka w grupie- uroczyste obchodzenie urodzin, wykonywanie drobnych upominków dla kolegów-albumy,

*poznanie wartości moralnych,

* rozróżnia prawdę, fałsz, fantazje, kłamstwa w utworach literackich i w sytuacjach codziennych, przewiduje skutki złego postępowania, wyciąga wnioski,

*nazywa pozytywne cechy charakteru, koleżeńskość, życzliwość, uprzejmość, tolerancja.

*wie, co to znaczy być koleżeńskim, życzliwym, uprzejmym, tolerancyjnym,

*potrafi być odpowiedzialne za swoje zachowanie,

*potrafi przyznać się do błędu,

*stwarzanie różnych rodzajów aktywności , podczas których omawiamy zachowania bohaterów literackich,

*burza mózgów,

*wykorzystanie metod i technik pozwalających rozładować stres i napięcie w sposób społecznie akceptowany: relaksacja przy muzyce, automasaż, Ruch Rozwijający W. Sherborne,

 

*współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie,

*rozwijanie wzajemnych relacji opartych na szacunku i akceptacji,

*współdziałanie w grupie,

*komunikowanie się w grupie,

*potrafi dostrzec negatywne zachowania,

*potrafi zadośćuczynić i przeprosić  za popełnioną krzywdę,

*potrafi hamować odruchy agresji, przestrzega zasad i kontraktu,

*obdarza uwaga dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to , co mówią i czego oczekują,

*potrafi zgodnie funkcjonować w grupie,

*umie przeprosić w przypadku wyrządzenia komuś krzywdy,

* posiada nawyk witania się z kolegami, innymi osobami,

*zgodnie bawi się z kolegami, nie wyrządza nikomu krzywdy,

*umie się podzielić z kolegami zabawką, słodyczami, kanapką,

*potrafi grzecznie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy,

*wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach,

* utworzenie kodeksu przedszkolaka lub zawarcie kontraktu z dziećmi,             

„ podpisanie” go, przestrzeganie go,

*ustalenie  norm i reguł życia w grupie, w sposób pozytywny: siedzimy prosto, na jadalni jesteśmy cicho, myjemy ręce mydłem, zęby myjemy 3 minuty itp., uczymy ich przestrzegania,  jasno określając konsekwencje,

*stosowanie systemu nagród: uśmiechy, naklejki z odpowiednimi napisami: „ładnie sprzątam”, „pomagam innym”, „dzielę się” itp., czerwone i czarne serduszka, koraliki do słoiczków, czerwone i zielone kartki, notesiki dla rodziców,

*prawidłowo rozumie pojęcie nagrody- (wykorzystujemy wzmocnienie pozytywne oraz postępujemy w myśl zasady „ brak nagrody to kara”.)

*zabawy dydaktyczne,

*aktywne uczestniczenie w  dbaniu o porządek i wystrój sali zajęć,

 

*potrafi samodzielnie dobierać materiały do zajęć,

*umie posprzątać po zakończeniu pracy, *podejmuje się dyżurów,

*utrzymuje porządek w swoim otoczeniu,

*wykonywanie prac plastycznych służących do dekoracji sali,

*zachęcanie do dyżurowania – dbanie o porządek wśród lal, samochodów, podlewanie kwiatów, itp.,

*poznawanie swojej miejscowości,

*rozwijanie poczucia przynależności narodowej,

zainteresowanie Unią Europejską,

*potrafi określić swoje miejsce w świecie: jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku,

*potrafi nazwać godło i flagę państwową, zna hymn Polski,

*wie, że Polska należy do Unii europejskiej,

*wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa,

 

*rozmowy, samodzielne doświadczenia i przeżycia dzieci, opowiadanie o nich,

*spacery, wycieczki, działanie przykładem z literatury,

* historyjki obrazkowe, literatura dziecięca,

*plansze demonstracyjne,

*oglądanie albumów, encyklopedii, wyszukiwanie informacji na interesujące tematy, czytanie ich.

*sytuacje edukacyjne:

 „ Moja Ojczyzna”, „Warszawa stolicą Polski”, edukacja regionalna: Zielona Góra – moje miasto, legendy krakowskie, stroje ludowe, rzemiosło artystyczne, tańce regionalne, itp.

*poznanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich

*wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia ,

* wie, gdzie można otrzymać pomoc i umie o nią poprosić,

*zna podstawowe zasady ruchu drogowego,

*wie, jak bezpiecznie poruszać się po drodze,

*uważnie porusza się po budynku oraz w ogrodzie przedszkolnym,

*wie, że nie wolno oddalać się z określonego miejsca,

*przestrzega zakazu zabawy urządzeniami elektrycznymi,

*unika zabawy ogniem,

*rozumie zakaz brania do rąk nieznanych przedmiotów, roślin,

*nie próbuje nieznanych produktów, nie przyjmuje żadnych cukierków od nieznajomych,

* nie zbliża się do nieznanych zwierząt,

*wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych,

*loteryjki, gry, układanki, Logico,

*plansze z ilustracjami,

*działanie przykładem z literatury dziecięcej,

* historyjki obrazkowe,

*rozmowy, działanie własnym przykładem,

*zabawy tematyczne- przyjmowanie w zabawach pozytywnych postaw obserwowanych w otoczeniu lub zaczerpniętych z literatury,

*zabawy przeciwko agresji, rozmowy, zakaz przynoszenia do przedszkola militarnych zabawek, zakaz celowania do siebie, zakaz słownej agresji,

*wycieczka na skrzyżowanie, pokaz właściwego zachowania się na ulicy,

 

*dbałość o higienę i zdrowe odżywianie,

 

*rozumie konieczność częstego przebywania na świeżym powietrzu,

*potrafi dbać o swoje narządy zmysłów- unika hałasu i nie jest jego źródłem,

*wie, jak należy się ubierać i dobiera strój do pory roku,

*dba o zdrowie i orientuje się w zasadach zdrowego żywienia,

*uczestniczy w zabawach ruchowych i grach w ogrodzie przedszkolnym i w sali gimnastycznej,

 

*organizowanie zabaw i zajęć na świeżym powietrzu z wykorzystaniem pomocy- obręcze, woreczki, chusta animacyjna,

*układanki, dobieranki-

„ Ubierz misia”,

*rozmowy na temat zdrowego odżywiania się, wiersze o zdrowiu, piosenki,

*uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów,

 

*zachowuje ostrożność w kontaktach z obcymi,

*informuje dorosłych o swoich dolegliwościach, złym samopoczuciu,

 

*omawianie sytuacji zagrażających dzieciom, ustalenie jasnych zasad korzystania z urządzeń na placu przedszkolnym, przestrzeganie kontraktów grupowych,

*spotkania z policjantem, strażnikiem miejskim, lekarzem, weterynarzem,

*dostarczanie dzieciom wzorców zachowania- filmy edukacyjne, teatrzyki, pogadanki, scenki dramowe,

*poznanie zasad przebywania w środowisku naturalnym- las, wycieczki, spacery, ocenianie zachowań pod względem bezpieczeństwa swojego i innych,

 

 

 

 
EWALUACJA

1.      W całej społeczności przedszkolnej ewaluacji  programu wychowawczego dokonuje się co trzy lata, zaś wśród nauczycieli ewaluację przeprowadza się częściej.

2.      W ewaluacji uwzględnia się opinię wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkola, przedstawicieli organu prowadzącego, a także sugestie nadzoru pedagogicznego.

3.      Sposoby ewaluacji:

·   Analiza dokumentów:

·   Program wychowawczy,

·   Księga protokółów Rady Pedagogicznej,

·   Plany miesięczne poszczególnych grup,

·   Arkusze obserwacji, dzienniki.

 

4        Ankiety skierowane do:

·         uczniów,

·         nauczycieli,

·         rodziców.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

 

Metody pracy:

·         metody podające (przyswajanie): opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z tekstem.

·          metody problemowe (odkrywanie): gry dydaktyczne, giełda pomysłów, czyli "Burza mózgów", inscenizacja, śniegowa kula.

·          metody aktywizujące (przeżywanie): drama, wystawa (ekspozycja), pokaz.

·          metody praktyczne (działanie): ćwiczenia. - gry dydaktyczne - gra biograficzna, zabawy intelektualne (np.: krzyżówki, rebusy, rozsypanki),

·         metoda „Kreatywnego rysowania”,

·         „Pedagogika zabawy”,

·         „Ruch Rozwijający” Weroniki Sherborne,

Formy pracy:

·         praca indywidualna.

·         zabawa i inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,

·         czynności samoobsługowe dzieci np. związane z utrzymaniem higieny osobistej oraz praca użyteczna,

·         spacery i wycieczki,

·         zajęcia organizowane przez nauczycielkę z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach.

RODZAJE AKTYWNOŚCI WYCHOWANKÓW

 

·        działanie poprzez eksperymentowanie, manipulowanie, zadania stawiane dziecku do wykonania,

·        poznawanie, obserwowanie, samodzielne doświadczenia,

·        tworzenie, projektowanie, odkrywanie,

·        komunikowanie się, przeżywanie,

·        słuchanie,

 

WARUNKI  BAZOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROGRAMU

·         sale dydaktyczne dla każdej grupy,

·         program wychowawczy dla każdego nauczyciela,

·         pomoce dydaktyczne do zajęć,

·         arkusze białego brystolu ( kontrakty),

·         wyposażone kąciki zabaw i zajęć,

·         karty pracy dla każdego dziecka,

·         odpowiednie, doświetlone miejsce pracy dla każdego dziecka,

·         tablice korkowe w każdej grupie,

·         ogród przedszkolny,

 

Program wychowawczy naszego przedszkola ma za zadanie określać, jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do naszego wychowanka i do jego rodzica, jakie normy postępowania, zachowania, są pożądane, aby umiało funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.

 

W celu osiągnięcia zamierzeń staramy się zapewniać warunki do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, oczekując wsparcia naszych dążeń przez rodziców dzieci. Osiągamy zadowalające efekty, jeżeli spotykamy się z aprobatą naszych rodziców.

 

Literatura :

1.      Encyklopedia Pedagogiczna  Fundacja Innowacja, Warszawa 1993,

2.      Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży PWN, Warszawa 1977,

3.      „ Nasze przedszkole” Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.

4.      Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata Kielar- Turska M., Warszawa 1992,

 

 

Zielona Góra – wrzesień 2009                  Dorota Bogdanowicz