Zielona Góra 31. 07. 2008 r.                                                             Dorota Bogdanowicz

 

 

   KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA<//font>

   I  ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1<//font>

 

 

 

Uzasadnienie decyzji przystąpienia do konkursu

 

       Jako twórczy nauczyciel inicjujący wiele nowych przedsięwzięć i konsekwentnie je realizujący, budujący organizację nowej jakościowo pracy w przedszkolu zgodnie z założeniami reformy edukacyjnej udział w konkursie na dyrektora Przedszkola nr 1

 w Zielonej Górze traktuję jako poważne wyzwanie. Moja dotychczasowa praca, pomoc, zaangażowanie, inicjatywa, pomysłowość są dowodem możliwej współpracy różnych placówek i organizacji działających na rzecz oświaty i wychowania.

  Mijająca, długoletnia kadencja obfitowała w różnorodne przedsięwzięcia, począwszy od zmian wizerunku przedszkola – remontu do Przedszkola otwartego i przyjaznego.

Udało się zrobić bardzo dużo dzięki przychylności władz oświatowych, personelu placówki, współpracy z instytucjami a także rodzicami naszych wychowanków.

Niektóre zadania zostaną sfinalizowane w najbliższym czasie: nadanie placówce imienia.

  Podejmując tak ważną decyzje o przystąpieniu do konkursu na stanowisko dyrektora zdaję sobie sprawę z ponoszenia odpowiedzialności za całokształt funkcjonowania placówki.

Mam świadomość szczególnej złożoności cech statusu dyrektora przedszkola. Dyrektor występuje w różnych rolach, to nie tylko przełożony dla nauczycieli i wychowawca dzieci, ale również gospodarz odpowiedzialny za finanse i stan majątku przedszkola, które reprezentuje na zewnątrz. Od wiedzy pedagogicznej dyrektora, jego umiejętności kierowniczych i twórczej pasji zależą wyniki nauczania i poziom przedszkola. Osobiście swoją pracę traktuję jak sztukę, która wymaga poświęcenia, ciągłego doskonalenia, którą warto uprawiać

 z pasją szczególnie gdy pierwszymi jej odbiorcami są dzieci.

W swojej pracy dyrektora stawiam szczególnie na:

 • atmosferę przedszkola sprzyjającą dziecku i jego rodzinie<//font>
 • zespół pracowników współodpowiedzialny za pracę placówki<//font>
 • modernizację budynku<//font>
 • kontakty ze środowiskiem<//font>

 

Działania naszego przedszkola mają również na celu aktywizowanie społeczności lokalnej oraz promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności, wszyscy bowiem zdajemy sobie sprawę, że dobrej jakości edukacja przedszkolna to dobra inwestycja, a  wielkość różnorodnych  zadań  i  ich  społeczna  doniosłość wymagają  nieustannego  starania i troski o jak najwyższą jakość pracy placówki.

 

 

1. PODŁOŻE POWSTANIA  KONCEPCJI- MIEJSCE I ROLA, JAKĄ PEŁNI PRZEDSZKOLE – PRIORYTETY

                                              

    Pierwszym naturalnym środowiskiem zapewniającym dziecku prawidłowy rozwój oraz zaspokajającym jego podstawowe potrzeby biologiczne i psychologiczne jest rodzina.

    Jednak dla dziecka w wieku od 3 do 6 lat, środowisko rodzinne jest niewystarczające, ponieważ jego dynamiczny rozwój wymusza konieczność wyjścia poza bezpieczne granice domu rodzinnego, po to by poznawać dalsze otoczenie.

Najkorzystniejsze warunki w tym zakresie spełnia wyspecjalizowana instytucja jaką jest przedszkole.

   To właśnie w przedszkolu, gdzie dziecko uczy się nawiązywać pierwsze kontakty interpersonalne, dostrzegać potrzeby drugiej osoby, funkcjonować w grupie, respektować obowiązujące w niej zasady i reguły, a także przyjmować różne role i współdziałać, następuje proces socjalizacji.

W przedszkolu przekazywane są nie tylko treści wychowawcze i kształtowane postawy moralne, ale również wyposaża się dziecko w odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności oraz pobudza do działania i aktywności uwzględniając jego indywidualne tempo rozwoju.

   Jednak, aby przedszkole należycie wypełniało swoją funkcję i realizowało stojące przed nim zadania, a także spełniało oczekiwania dzieci i rodziców, musi podejmować różnorodne działania podnoszące jakość świadczonych przez nie usług.

   Sprecyzowaniu ich na najbliższy okres służyć będzie opracowana przeze mnie koncepcja pracy, która powstała w oparciu o następujące tezy:

 

Ø      Realizowaną w przedszkolu  misję: „ wychowanie i edukacja przygotowująca do sprostania wyzwaniom przyszłości” -  zapewniamy dzieciom wszechstronną opiekę, zaspokajając podstawową potrzebę akceptacji i bezpieczeństwa, preferujemy twórczość, samodzielność, zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju, jesteśmy przedszkolem z tradycją, stwarzamy warunki i klimat wychowawczy wspomagający Rodziców w procesie wychowania

 

Ø      Przedszkole jest pierwszym ogniwem w łańcuchu oświaty, doświadczenia tego okresu są źródłem sukcesu bądź niepowodzeniem dziecka  w dalszej karierze szkolnej, dlatego tak ważna jest dbałość o jakość  świadczonych usług

 

Ø      Zasoby kadrowe i bazowe pozwalają na rozwój przedszkola w zakresie zagospodarowania czasu poza realizacją podstawy programowej zgodnie z zainteresowaniami dzieci i życzeniami rodziców

 

    Koncepcja mojej pracy zawiera istotne informacje dotyczące sposobu funkcjonowania, organizacji i rozwoju Miejskiego Przedszkola nr 1, jest także kontynuacją zadań realizowanych przez p. dyrektor Wandę Wrześniewską.

Wszystkie podjęte działania będą spójne z zadaniami statutowymi przedszkola,

 w szczególności w zakresie funkcji opiekuńczej, wychowawczej, dydaktycznej, profilaktycznej, gospodarczo – administracyjnej i menedżerskiej.

Biorąc pod uwagę wcześniejsze stwierdzenia pragnę podkreślić, że  model przedszkola środowiskowego, w którym mają ze sobą do czynienia trzy równoprawne podmioty: dziecko, rodzice i nauczyciele, jest tym modelem, który zapewnia jakość i sukces.

 

 

·        Diagnoza aktualnego stanu przedszkola

 

      Przedszkole nr 1 w Zielonej Górze powstało w grudniu 1945 roku jest to pierwsza placówka oświatowa w mieście, mieściło się w budynku przy ulicy Kasprowicza, po kilkuletnich staraniach przedszkole w październiku 1951 roku przeniosło swoją siedzibę na ulicę Generała Władysława Sikorskiego.

 Dziś „Jedynka” to wspaniała placówka dla wychowania małych dzieci. W przedszkolu funkcjonują trzy oddziały, liczba dzieci uczęszczających do naszego przedszkola jest stała

 i ma tendencję wzrostu.

Placówka cieszy się wśród rodziców dobrą opinią, jej atuty to: dobre położenie ( w części należącej do Starówki),dogodny dojazd, duży, zielony pięknie zadrzewiony ogród, wyposażony w sprzęt; życzliwa atmosfera sprzyjająca zabawie i pracy, wykwalifikowany personel (6 nauczycielek wychowania przedszkolnego, 3 uzyskały stopień nauczyciela dyplomowanego, 1 nauczyciela kontraktowego ) współodpowiedzialny za przedszkole i to co się w nim dzieje; dbałość o wszechstronny rozwój dziecka; dobra „domowa” kuchnia; atrakcyjne zajęcia; uroczystości na wysokim poziomie artystycznym; zajęcia dodatkowe prowadzone przez dobrych i sprawdzonych instruktorów.

Udało się zrealizować wiele remontów m. in. w pomieszczeniach po byłej kotłowni węglowej powstała salka do gimnastyki korekcyjnej.

 Dbamy także o otoczenie, co roku powstają nowe rabaty roślinne, konserwujemy i modernizujemy plac zabaw.

  W przedszkolu panuje życzliwa i przyjazna atmosfera: nauczyciele, personel administracyjny i obsługowy stanowią dobry zespół. Wszyscy starają się dobrze wypełniać powierzone obowiązki, nie brakuje humoru. Relacje między poszczególnymi członkami zespołu są serdeczne i pełne wzajemnego szacunku.

 Zależy nam na tym, by dzieci czuły się bezpieczne i z radością spędzały czas ucząc się i bawiąc. O to szczególnie dbają nauczycielki, proponując dzieciom atrakcyjną ofertę zajęć dostosowaną do ich potrzeb i możliwości rozwojowych.

Na terenie przedszkola odbywa się szereg imprez, uroczystości oraz wycieczek:

·        Pasowanie na Przedszkolaka

·        Andrzejki,

·        Pożegnanie Jesieni,

·        Wszyscy bawimy się wesoło z Mikołajem,

·        Spotkania wigilijno – opłatkowe,

·        Moja Babcia i mój Dziadek,

·        Bal noworoczno - karnawałowy

·        Walentynki

·        Dzień Kobiet,

·        Powitanie wiosny,

·        Mali Europejczycy,

·        Mama, Tata i Ja – festyn rodzinny

·        Tydzień Dziecka

·        Uroczyste zakończenie roku 6 – latków,

·        Koncerty Lubuskiego Biura Koncertowego – „Filharmonia Młodych”

·        Wyjścia do Teatru Lubuskiego

·        Wycieczki do Skansenu, Jezior Wysokich

 

 Współpracujemy z sąsiednimi placówkami MP nr 30, MP nr 21, SP nr 6, SP nr 17,LO nr 1 – współpraca w wymianie doświadczeń, szkolenia dla nauczycieli, współorganizacja- „Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia”;

 „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”„Bezpieczna zerówka” pokazy i pogadanki dla dzieci - KMP;

 Cykl zajęć prowadzonych przez uczniów LO nr 1i PCK- a- „ Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby”;

PKS – organizacja przewozów dla dzieci

 

 

 

A.  Maria Montessori - cele pracy pedagogicznej – dzieci i nauczyciele

Wykorzystując mocne strony przedszkola, co wykazało zewnętrzne mierzenie jakości pracy przeprowadzone w 2004  roku i uzyskana bardzo wysoka ocena, przekonują i motywują mnie do działań polepszających jakość pracy i wizerunku przedszkola a moja koncepcja

w kierowaniu placówką zmierza do doskonalenia procesu promującego otwartość programową i organizacyjną, oraz zakłada uczynienie współodpowiedzialnymi za rozwój dziecka wszystkich jego uczestników.

Priorytet stanowić będzie wypracowanie wspólnie z nauczycielami i rodzicami koncepcji pedagogicznej przedszkola opartej na elementach pedagogiki Marii Montessori, która wyróżnia przedszkole, daje dziecku szansę na wszechstronny rozwój ( fizyczny, kulturowy, duchowy, społeczny ) wspiera spontaniczną i twórczą aktywność, pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, zdobywaniu wiedzy i umiejętności, gdzie zgodnie z przyjętym w przedszkolu stylem pracy, podejmowane oddziaływania wychowawczo – edukacyjne uwzględniać będą inicjatywy zmierzające do ujednolicenia ich w środowisku rodzinnym i przedszkolnym, tak by dziecko wiedziało: co i dlaczego ? Zgodnie z tym, podejmując wspólnie z gronem pedagogicznym i pozostałymi pracownikami różnorodne formy oddziaływania na dziecko i z dzieckiem, zmierzać będziemy do stworzenia mu:

Ø      bezpiecznych warunków

Ø      życzliwego, przyjaznego i akceptującego je środowiska

Ø      odpowiedniej bazy do działania i rozwijania indywidualnych predyspozycji

po to, by nasz przedszkolak mógł:

Ø      przeżywać i doświadczać

Ø      odkrywać i badać otaczający świat,

a zdobyte w ten sposób umiejętności i wiedza stały się trwałe, obejmowały różne zakresy

 i mogły być przez niego wykorzystane w praktycznym działaniu.

W kontakcie z dzieckiem będziemy zmierzać do zapewnienia równowagi między poszczególnymi sferami jego rozwoju oraz stworzenia warunków, by stało się otwarte, kreatywne, znało swoje mocne strony, ponieważ wtedy będzie miało odpowiednią motywację do poszukiwania nowych rozwiązań oraz odkrywania zarówno tego co w zasięgu ręki, jak i znacznie dalej. Dodatkowym czynnikiem, wykorzystywanym przez nauczycieli do pobudzania dziecka do aktywności i samodzielności działań, będzie jego naturalna dziecięca ciekawość świata.

 

 W codziennej pracy z dzieckiem odwoływać się będziemy do następujących zasad pedagogiki M. Montessori:

 1. Zasada swobodnego wyboru materiału dydaktycznego – zgodnie z którą dziecko może samodzielnie podjąć decyzję, z jakich zabawek, pomocy, przyborów i materiału dydaktycznego będzie korzystało w trakcie realizacji ofert edukacyjnych<//font><//font>
 2. Zasada swobodnego miejsca pracy – umożliwiająca dziecku samodzielne wskazanie miejsca, w którym będzie realizowało zadanie ( nauczyciel musi mieć jednak świadomość, że dziecko zawsze powinno znajdować się w zasięgu jego wzroku )<//font><//font>
 3. Zasada swobodnego wyboru czasu – zgodnie z nią dziecko może rozpocząć realizację oferty w dowolnym czasie, a więc wówczas, gdy będzie do tego gotowe<//font><//font>
 4. Zasada wyboru formy pracy – pozwalająca na wykonanie zadań indywidualnie, w diadach, triadach lub z całą grupą.<//font><//font>

 Praca z dzieckiem opierająca się na stosowaniu powyższych zasad, formach pracy otwartej realizacji ofert edukacyjnych, będzie stwarzała możliwość do rozwijania samodzielności przedszkolaków, poprzez samodzielne dokonywanie wyborów.

Oferty edukacyjne kierowane do dzieci, wynikające z tego czym się dziecko  interesuje, co przyciąga jego uwagę, a więc:

Ø      osób i rzeczy

Ø      zjawisk i praw nim rządzących

Ø      świat zwierząt i roślin

mają mobilizować, zachęcać do aktywności i działania, jednak nie na zasadzie „przykrego obowiązku lub przymusu” lecz mają wynikać z ich wewnętrznej potrzeby.

    Takiemu stylowi pracy sprzyjać będzie wprowadzenie nieco odmiennego od tradycyjnego planu dnia, składającego się z 4 elementów, które nie są ściśle określone czasowo i których realizacja uzależniona będzie od gotowości: emocjonalnej, fizycznej i poznawczej przedszkolaków oraz ogólnego nastroju i motywacji grypy.

 1. Organizacja grupy – to czas przeznaczony przez nauczyciela na wykorzystywanie naturalnych sytuacji edukacyjnych, realizację zadań wyrównawczych, bądź rozwijanie dziecięcych zainteresowań i poszerzanie wiedzy.<//font><//font>
 2. Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczych – to element dnia, w którym realizowane są przez dzieci założenia przyjęte na dany dzień, z wykorzystaniem kodu: werbalnego, relacyjnego i ekspresyjnego ( realizacja zadań poprzedzona będzie zawsze prezentacją tematu przewidzianego na dany dzień oraz propozycji ofert edukacyjnych )<//font><//font>
 3. Czas relaksu, wyciszenia, rozluźnienia – ta część dnia pojawiać będzie się zawsze, gdy nauczyciel zaobserwuje taka potrzebę np.: zbytnie zmęczenie lub pobudzenie<//font><//font>

4.   Zabawy ruchowe lub zestawy zabaw ruchowych

 

   Zaproponowany plan dnia jest przyjazny dziecku, pozwala bowiem wyeliminować pośpiech, stres i nerwową atmosferę z codziennej pracy z przedszkolakiem, zapewnia natomiast spokój, odpowiednią atmosferę, a przede wszystkim odpowiednio długi czas na samodzielne doświadczanie, działanie oraz równowagę między aktywnością i odpoczynkiem.

 

    Do realizacji przyjętych w koncepcji celów i zdań posłuży obecna baza materialna

 i dydaktyczna przedszkola, uzupełniana w miarę możliwości finansowych i zmieniających się potrzeb.

   Otoczenie dziecka ma je zachęcać i zapraszać do działania, dlatego musimy zwrócić szczególną uwagę na takie zagospodarowanie sal i pomieszczeń, by sprzęt i pomoce dydaktyczno – rozwojowe, a także przedmioty i zabawki były:

Ø      dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci,

Ø      widoczne oraz znajdowały się w zasięgu ręki dziecka

Ø      umożliwiały korzystanie z nich wtedy, gdy dziecko ma na to ochotę lub ich potrzebuje

W związku z powyższym materiał rozwojowy zostanie uporządkowany i zestawiony w następujące grupy:

Ø      pomoce, zabawki i przedmioty do ćwiczeń dnia codziennego (m.in. ramki umożliwiające uczenie umiejętności zapinania, sznurowania, zasuwania )

Ø      zabawki i pomoce do kształtowania i rozwijania zmysłów (umożliwiają dziecku poznać i stosować pojęcia o świecie zgodne z kryterium: od konkretu do abstrakcji)

Ø      pomoce i zabawki do edukacji matematycznej (pomoce te wprowadzają dziecko w świat arytmetyki, algebry i geometrii, pomoce w tym dziale są tak przemyślane, że już dzieci przedszkolne mają okazję poznać duże liczby, co jest bardzo interesujące dla dzieci

Ø      pomoce, zabawki i materiały do edukacji językowej (umożliwiają nauką pisania i czytania, ortografii i gramatyki już od okresu przedszkolnego, bazując na wielozmysłowym poznaniu świata )

We współczesnych placówkach montessoriańskich znajdują się też inne pomoce i przedmioty służące rozwojowi dziecka np.: komputery, dobrze wyposażona biblioteka, w tym multimedialna, środki audiowizualne, przybory do działalności praktycznej, technicznej

i muzycznej. Dlatego też mając na uwadze założenia koncepcji i pamiętając również o tym, że obecnie kontakt dziecka z komputerem jest nieunikniony, a uwzględniając jego rozwój, jego potrzeby i zainteresowania niezbędne jest urządzenie pracowni komputerowej, gdzie wykorzystując dostępne programy nasze przedszkolaki mogłyby  korzystać z komputera

w celach samokształceniowych.

Właściwemu wykorzystaniu otoczenia materialnego i bazy przedszkola sprzyjać będą wypracowane wspólnie z dziećmi zasady, a także tworzenie grup zróżnicowanych wiekowo, w których każde dziecko:

Ø      jest traktowane jako indywidualność rozwijająca się we właściwym dla siebie tempie

Ø      przebywać wspólnie z rodzeństwem lub przyjacielem

Ø      nie musi porównywać się z rówieśnikami

Ø      może znaleźć właściwe miejsce dla siebie w gronie kolegów

Ø      przyjmować i pełnić w niej różne role

Osoba nauczyciela, grupa dzieci oraz inne osoby biorące udział w wychowaniu - rodzice, a w obecnych czasach dziadkowie - tworzą osobowy aspekt koncepcji.
     W realizacji koncepcji pewnemu zmodyfikowaniu ulegają: rola nauczyciela oraz pełnione przez niego zadania i funkcje. Nauczyciel pracujący w przedszkolu, to nie tylko osoba o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach zawodowych, ale również posiadająca właściwe do pracy z małym dzieckiem cechy osobowościowe, takie jak:

Ø      łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dzieckiem

Ø      otwartość na jego potrzeby i oczekiwania

Ø      cierpliwość i zrównoważenie

Ø      życzliwość i empatia

Ø      kreatywność

umożliwiające mu nie tylko tworzenie właściwego otoczenia zarówno w aspekcie materialnym, osobowym oraz wychowawczo – dydaktycznym, ale również respektowanie niezwykle ważnej zasady:

„ Pomóż mi to zrobić samodzielnie”

 

Rola i zadania nauczyciela sprowadzać się będą:

Ø      tworzenia ciekawych sytuacji edukacyjnych

Ø      pośredniczenia między dzieckiem, a otoczeniem

Ø      zachęcania, motywowania i wspierania dziecka w jego poszukiwaniach i odkryciach

Ø      udzielania mu pomocy, gdy będzie jej oczekiwało lub potrzebowało

Ø      zapewnienia odpowiednio długiego czasu do namysłu, tak by podejmowało działania wówczas, gdy będzie do tego gotowe i miało właściwą motywację

Kompetencje nauczycieli, ich kreatywność i otwartość na zmiany, dążenie do sukcesywnego podnoszenia kwalifikacji umożliwią realizację koncepcji i wpłyną jednocześnie na podniesienie jakości pracy przedszkola.

  

 

B. Współpraca z rodzicami

    Zdaję sobie sprawę z faktu, że prawidłowa realizacja celów, zadań i funkcji przedszkola jest możliwa dzięki zapewnieniu właściwych warunków do zgodnego współdziałania przedszkola z rodzicami. Tylko wtedy, gdy nasze cele będą zbieżne i spójne będziemy mogli liczyć na ich zaangażowanie i pomoc. Współpracy przedszkola z domem rodzinnym powinna towarzyszyć troska o przyszłe losy dziecka, o zaspokojenie jego aktualnych potrzeb i o jego wychowanie. Przedszkole dokłada wszelkich starań, aby rodzice stali się jego sojusznikami w sprawach zdrowia i bezpieczeństwa dzieci. Ważnym jest, aby relacje te były oparte na dialogu, moim zadaniem będzie wzmacniać ten dialog, poprzez dobrze zorganizowaną współpracę z radą rodziców.
   Pełna współpraca umożliwia zintegrowanie obu środowisk, aby jednak mogła zaistnieć muszą pojawić się możliwości do wzajemnego poznania i budowania poprawnych relacji.

Sprzyjać temu będą:

Ø      zapewnienie atmosfery otwartości i życzliwości oraz kompetencji i taktu pedagogicznego

Ø      zebrania Rady Rodziców, ogólne i grupowe; coroczne wybory do Rady Rodziców,  zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty

Ø      kontakty indywidualne

Ø      formy pracy otwartej, warsztaty, imprezy i uroczystości

Ø      wspólne dla dzieci i rodziców przedszkolne zabawy plenerowe i wycieczki

Ø      popołudniowe spotkania dzieci i rodziców ph.: ”Bawimy się razem”

Ø      włączenie rodziców w realizację założeń programu: „Optymistyczne przedszkole”

Ø      udział rodziców w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Ø      organizowanie spotkań ze specjalistami ( psycholog, logopeda )

Ø      organizowanie „ dni otwartych” przedszkola dla naszych potencjalnych klientów – dzieci i ich rodziców

Ø      realizacja programu adaptacyjnego dla dzieci 3 – letnich „Jestem sobie przedszkolaczek”

 

 

 

C. Bezpieczeństwo dzieci,

Bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu jest bardzo ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe i ufne

 

    Podstawowym zadaniem – najważniejszym obowiązkiem nauczyciela jest zapewnienie zdrowia i  bezpieczeństwa dzieciom.

Ogromnie ważne jest, aby przedszkole wyposażyło dzieci w wiedzę dotyczącą bezpiecznych zachowań, w nawyki unikania, zapobiegania i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Świadoma tych priorytetów postanowiłam wyjść naprzeciw problemom związanych

z bezpieczeństwem dzieci i poprzez różne formy realizacji, podnieść poziom ich świadomości dotyczącej zagrożeń oraz sposobów praktycznego im przeciwdziałania, co w przyszłości umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji i ułatwi im funkcjonowanie w życiu oraz dbałość o własne bezpieczeństwo.

  

 Działania profilaktyczne przedszkola to:

Ø      przybliżenie dzieciom zagrożeń na które mogą być narażone

Ø      nauka odpowiedzialności za swoje czyny, przewidywanie skutków

Ø      nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach

Ø      nauka  podejmowania właściwych decyzji

 To właśnie w  przedszkolu dziecko dowiaduje się i uczy radzić sobie w różnych sytuacjach takich jak:

- prawidłowe zachowanie się na drodze, znajomość podstawowych przepisów ruchu drogowego

- bezpieczne zabawy ze zwierzętami (posiadać wiadomości o prawidłowym zachowaniu się gdy atakuje zwierzę)

- prawidłowe zachowanie się w kontakcie z obcym człowiekiem

   

 

  Przestrzegamy opracowanych procedur gwarantujących bezpieczeństwo dzieci

w przedszkolu i poza nim

   

 

D. Promocja przedszkola – dbałość o dobrą opinię

    O tym, że warto promować placówkę nie trzeba nikogo przekonywać.

Najlepszą promocją jest zadowolenie dzieci i rodziców oraz ich pozytywna opinia przekazywana o przedszkolu w środowisku.

   Dlatego moje zadanie będzie polegało na tworzeniu takich warunków lokalowych, materialnych i personalnych oraz na takiej organizacji procesu wychowawczo – edukacyjnego, by jakość świadczonych usług stała na wysokim poziomie oraz odpowiadała oczekiwaniom i potrzebom: dzieci, rodziców, pracowników i środowiska.

   Niewątpliwie promocji przedszkola służyć będą również:

Ø      modernizacja i sukcesywne doposażenie placówki w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne

Ø      kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach

Ø      organizowanie imprez dla dzieci i ich rodziców oraz mieszkańców: festyny, pikniki

Ø      udział dzieci w:  konkursach, turniejach, przeglądach

Ø      stosowanie form pracy otwartej: uroczystości, imprezy, zajęcia, warsztaty

Ø      przystąpienie placówki do realizacji nowego  programu „Optymistyczne przedszkole” Ireny Dzierzgowskiej i Mireli  Nawrot

Ø      udział dzieci w programie „Cała Polska czyta dzieciom” należymy do Klubu Czytających Przedszkoli

Ø      współpraca z ogólnopolskim czasopismem „Bliżej Przedszkola”; artykuły, link do strony internetowej

Ø      informacje o działaniach podejmowanych w przedszkolu ukazujące się w publikatorach: prasa, radio, telewizja przewodowa

Ø      przedszkolna strona www. aktualizowanie, modernizowanie

Ø      redagowanie kwartalnika „Co słychać w 1?”

 

 

E. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

   Nieodłącznym elementem pracy nauczyciela jest ustawiczne kształcenie się, zdobywanie doświadczeń w celu podniesienia efektów pracy, kształcenie połączone jest z kierunkami pracy przedszkola i jego potrzebami. Doskonalenie zawodowe nauczycieli jest przemyślane i zaplanowane, systematycznie i właściwie.

  Dbamy o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi.

Nasze dokonania w kierunku podnoszenia kwalifikacji to:

-         3 nauczycielki uzyskały stopień nauczyciela dyplomowanego, w tym 1nauczycielka ukończyła studia podyplomowe w zakresie – edukacji elementarnej

-         1 nauczycielka uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego

-         2 nauczycielki ukończyły studia magisterskie na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, odbyły staż  i uzyskały pozytywną ocenę dorobku zawodowego

 Mając na uwadze priorytety działalności placówki proponuję na kolejne lata:

-         Pedagogika M. Montessori – studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny,

-         Logopedię – studia podyplomowe

-         komputer w pracy nauczyciela , technologia informacyjna i komunikacyjna – kursy doskonalące w tym zakresie

-         praca z dzieckiem zdolnym i mającym trudności – kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych

-         języki obce w ramach „Języki obce paszportem do Europy i świata” – kursy doskonalące

-         „Projekty w szkole” – program przygotowujący do tworzenia projektów oraz pozyskiwania środków na realizację

Zaproponowane przeze mnie formy doskonalenia są przemyślane, na pewno wpłyną na rozwój zawodowy nauczycieli, wzbogacą i podniosą jakość oferty edukacyjnej naszego przedszkola.

 

 

F. Technologia komputerowa – organizacja pracowni, pomoc dydaktyczna

     Nie ma wątpliwości, że komputer jest nowoczesnym narzędziem edukacyjnym o szerokich możliwościach zastosowań, edukacja z pomocą komputera pozwala na efektywniejsze przygotowanie młodego człowieka do funkcjonowania we współczesnym świecie.

    Komputer jest tym narzędziem pracy bez którego współczesna edukacja nie może się obejść.

 Edukacja poprzez zabawę stanowi jeden z ważniejszych argumentów dla zastosowań komputera w pracy z małym dzieckiem. Wiele programów realizuje zasadę "bawiąc uczyć" tak efektywnie, że młodsze dzieci nie uświadamiają sobie nawet procesu uczenia się. Wiele programów edukacyjnych wzorowanych jest na grach - do poprawnych treści merytorycznych dodaje się kolorowe animacje, dźwięk, wideo, a nawet humor.
     Jedne z programów umożliwiają dzieciom kształtowanie konkretnych umiejętności, związanych np. z rozpoznawaniem liter, czytaniem i liczeniem.

Mając na uwadze założenia koncepcji i potrzebę urządzenia pracowni w najbliższym czasie zamierzam urządzić pracownie komputerową.  W tym celu zamierzam przystąpić do programu edukacyjnego KidSmart „Piszę – czytam – klikam” firmy IBM, nawiązałam też kontakt z firmą ADB Polska, która przekaże nieodpłatnie używane komputery.

 

 

2. TERMINY REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE 5 – LETNIE KADENCJI

 

 Zadania przewidziane do realizacji w roku 2008 / 2009:

Ø      upowszechnienie wśród nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych zasad pedagogiki M. Montessori oraz ujednolicenie oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych środowiska rodzinnego dziecka i przedszkola

Ø      nawiązanie współpracy z Polskim Stowarzyszeniem M. Montessori w Łodzi oraz Gorzowskim Oddziałem PSM– udział nauczycieli w konferencjach, warsztatach, forum dyskusyjnym

Ø      nawiązanie współpracy z  przedszkolem pracującym w oparciu o pedagogikę M. Montessori- Miejskim Przedszkolem nr 10 „Wyspa Dzieci”– warsztaty, wymiana doświadczeń

Ø      realizacja priorytetów przedszkola poprzez:

·        wprowadzenie nowego planu dnia oraz zasad pracy z dzieckiem w odniesieniu do swobodnego wyboru przez nie materiału dydaktycznego, miejsca, czasu i formy pracy

·        tworzenie optymalnych warunków: otoczenia materialnego i społecznego sprzyjających rozwojowi dzieci, organizacja i urządzenie pracowni komputerowej

Ø      kontynuowanie i nawiązanie współpracy z instytucjami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie ( Zielonogórskim Centrum Wolontariatu, MOPS )

Ø      kontynuowanie współpracy z instytucjami użyteczności publicznej: Teatrem Lubuskim, Filharmonią Zielonogórską, Biblioteką, Muzeum Ziemi Lubuskiej i Muzeum Etnograficznym z siedzibą w Ochli

Ø      kontynuacja programu „Bezpieczna zerówka”

Ø       mierzenie jakości pracy przedszkola

 

Zadania do realizacji w roku 2009 / 2010:

Ø      przystąpienie do realizacji programu „Optymistyczne Przedszkole” – pod kierunkiem I. Dzierzgowskiej i M. Nawrot  (celem, którego jest wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości, rozwijanie optymizmu, podejmowania działań konstruktywnych, radzenia sobie w różnych sytuacjach ), w ramach współpracy z  Ośrodkiem Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Partner” w Zabrzu

Ø      doposażenie przedszkola w sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki sprzyjające wychowaniu i edukacji

Ø      włączanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w realizowanych w przedszkolu programach oraz zachęcanie do podejmowania własnych inicjatyw i projektów

Ø      wdrażanie programów autorskich

Ø      sukcesywna wymiana stolików i krzesełek dla dzieci na ergonomiczne dostosowane do potrzeb rozwojowych

Ø      zagospodarowanie terenu zielonego znajdującego się przed wejściem  do przedszkola, a stanowiącego jego wizytówkę

Ø      umożliwienie studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego realizacji zadań wynikających z praktyk śródrocznych i dyplomowych

Ø      złożenie wniosku do Rady Miasta o podjęcie uchwały w sprawie nadania przedszkolu imienia „Bajkowy dworek”

 

 

Zadania do realizacji w roku 2010 / 2011:

Ø      kontynuacja wspólnie z rodzicami zadań programu „Optymistyczne     Przedszkole”

Ø      nawiązanie współpracy międzynarodowej z przedszkolem realizującym założenia pedagogiki M. Montessori w Cottbus w ramach projektu Sokrates/ Comenius

Ø      remonty sal dziecięcych ( malowanie, wymiana lub renowacja parkietów)

Ø      sukcesywna wymiana mebli dziecięcych w salach

Ø      podejmowanie przez nauczycieli działań zmierzających do doskonalenia kompetencji zawodowych w ramach projektu „Języki obce paszportem do Europy i świata”

Ø      organizacja uroczystości związanej z nadaniem imienia placówce; obchody jubileuszu placówki – 65 rocznica

 

 

Zadania do realizacji w roku 2011 / 2012:

Ø      kontynuacja programu „Optymistyczne Przedszkole”, udział w seminariach, zjazdach, warsztatach

Ø      zapewnienie prawidłowego oświetlenia w salach – sukcesywna wymiana na energooszczędne

Ø      kontynuacja współpracy z PSM, udział w seminariach tematycznych warsztatach

Ø      prowadzenie oraz wydawanie kwartalnika „Co słychać w 1”

Ø      aktualizacja i modernizacja przedszkolnej strony www

 

 

Zadania do realizacji w roku 2012 / 2013:

Ø      uzyskanie certyfikatu „Optymistyczne Przedszkole”

Ø      kontynuacja współpracy z przedszkolem w Cottbus

Ø      doposażenie w sprzęt i przybory salki gimnastycznej

Ø      odnowienie elewacji budynku

Ø      modernizacja ogrodu, dosadzanie roślin

Ø      ewaluacja założeń opracowanej „Koncepcji organizacji i funkcjonowania MP - 1

 

3.ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI ORAZ ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE

 

   Funkcjonowanie i rozwój przedszkola wymaga nakładów finansowych.

Przedszkole jako zakład budżetowy finansowane jest przez Miasto Zielona Góra w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez organ prowadzący. Na plan finansowy składa się dotacja miasta oraz opłaty rodziców.

Właściwe gospodarowanie tymi środkami jest podstawowym zadaniem dyrektora.

Środki te przede wszystkim zabezpieczają fundusz płac wraz z pochodnymi, opłaty wynikające z działalności placówki, opłaty za media oraz konieczne naprawy.

 

 

Dotacja z organu prowadzącego<//font>

446.318,00<//font>

Odpłatność rodziców<//font>

193.500,00<//font>

Suma<//font>

639.818,00<//font>

 

Oprócz wymienionych źródeł finansowania, należy wspomnieć o darowiznach od firm i osób prywatnych, które wzbogacają bazę przedszkola – pomoc całkowicie bezpłatna w ostatnim roku było to:

 

 

Sponsoring firm – darowizny rzeczowe<//font>

1.600,00<//font>

Sponsoring rodziców – darowizny rzeczowe<//font>

1.800,00<//font>

Suma<//font>

3.400,00<//font>

 

 

 

Na tę sumę składają się: radiomagnetofony (3 szt.), kserokopiarka, aparat cyfrowy, pomoce dydaktyczne w postaci 3 map, artykuły papiernicze, instrumenty muzyczne i  książki dla dzieci.

 

   Dlatego też niezwykle istotne jest pozyskiwanie środków pozabudżetowych, poprzez promocję placówki w środowisku i sponsoring.

Pozabudżetowe źródło finansowania będą stanowiły środki uzyskane z:

Ø            wynajmu sal przedszkola na prowadzenie zajęć dodatkowych takich jak: rytmika, gimnastyka korekcyjna, taniec nowoczesny, nauka j. obcego (wg zawartych umów )

Ø            organizację imprez przedszkolnych dla środowiska: festyny, kiermasze świąteczne, aukcje prac dziecięcych

Ø            pozyskanie środków unijnych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ( projekty związane z modernizacją placówki i doposażeniem w sprzęt )

Ø            sponsoring ze strony: instytucji i przedsiębiorstw w tym:

·        ADB Polska

·        PKS Zielona Góra

·        Kronopol

    Wysoka jakość świadczonych usług oraz systematycznie prowadzony marketing, sprzyjać będzie dużej popularności przedszkola, a co za tym idzie poprawi się kondycja finansowa placówki.

 

 

4. PROGRAM OPTYMALIZACJI WYDATKÓW JEDNOSTKI

      

        Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do opracowania korzystnego dla placówki sposobu optymalizacji wydatków.

        W związku z powyższym w naszym przedszkolu celowi temu będą służyć:

·         racjonalne korzystanie z godzin zastępstw doraźnych

·        negocjacja umów z firmami świadczącymi usługi na rzecz przedszkola

Ø      monitoring obiektu                                                                                         500,00

Ø      konserwacja sprzętu,                                                                                      400,00

Ø      negocjacje cen zw. z obowiązkowymi pomiarami elektrycznymi                500,00

Ø      negocjacje cen zw. z opieką nad programami komputerowymi                    300,00

Ø      dokonywanie zakupów towarów na podstawie negocjacji cen

Ø      wykorzystanie mechanizmu dopłat z Agencji Rynku Rolnego ”Szklanka mleka”, dopłaty do zakupu masła            

·        oszczędności zw. z wydatkami na środki czystości, telefony, wodę,

      energię  elektryczną, art. biurowe                                                                500,00                                                             

·        pozyskiwanie potrzebnych artykułów od sponsorów

Ø      darowizny od firm i instytucji w postaci: zabawek, książek, gier dydaktycznych, sprzętu RTV, komputerowego

Ø      rodzice – zaopatrywanie w art. papiernicze, doposażenie placówki       

Ø      prowadzący zajęcia dodatkowe – doposażenie placówki w instrumenty muzyczne, sprzęt i przybory do ćwiczeń,

·        organizację imprez przedszkolnych dla środowiska: festyny, kiermasze świąteczne, aukcje prac dziecięcych ( 500,00 – 1000,00 )

·        współpraca z wydawnictwami, wzbogacająca bazę dydaktyczną przedszkola o pomoce i materiały do zająć, płyty CD, programy

·        współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Montessori - wyposażenie w podstawowe pomoce montessoriańskie

 

 

5. SPOSÓB ZARZĄDZANIA I ROZWOJU BAZY ORAZ WYPOSAŻENIA JEDNOSTKI

 

   Przystępując do opracowania koncepcji zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi określającymi działalność placówek oświatowych.

W swojej codziennej pracy będę korzystała z:

·        USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY – z dnia 7 września 1991 r. – tekst jednolity a także Ustawę z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych ustaw – Dz.U. z dnia 9 maja 2007r., Nr 80, poz.542

·        ROZPORZĄDZEŃ MEN

·        KARTY NAUCZYCIELA

·        KODEKSU PRACY

·        KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

·        USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

·        WEWNĘTRZNYCH REGULACJI PRAWNYCH

Mam świadomość, że na dyrektorze spoczywa ogromna odpowiedzialność. Kierowanie placówką wymaga świadomych, planowanych i zorganizowanych działań.

Są to zadania związane z procesem wychowawczo – dydaktycznym - dbałość o wysoki poziom rozwoju dzieci oraz z ekonomią placówki - racjonalne wydatkowanie środków finansowych. Tylko wzajemne ich połączenie w sposób harmonijny i optymalny wyznaczy sukces. By sprostać powyższym zadaniom niezbędne jest posiadanie pewnych umiejętności w zakresie:

-         posługiwania się prawem

-         organizacyjnych

-         szybkiego i skutecznego podejmowania decyzji

-         promocji placówki w środowisku

oraz współpracy z:

-         kadrą pedagogiczną oraz administracyjno – obsługową

-         organem prowadzącym – Urzędem Miasta

-         organem nadzorującym – Kuratorium Oświaty

      To obliguje dyrektora do tworzenia warunków zapewniających realizację zadań przez poszczególne grupy pracowników oraz tworzenia atmosfery sprzyjającej kształtowaniu poprawnych relacji interpersonalnych oraz efektywnej pracy wszystkich zatrudnionych w przedszkolu osób.

    Kierując placówką, inicjując działania będę wykorzystywała kompetencje i doświadczenie innych pracowników, a poprzez zintegrowanie całego zespołu motywowała i mobilizowała do podejmowania wspólnych działań z różnych zakresów.

   Przydzielając dodatkowe funkcje i zadania będę zwracała uwagę nie tylko na kwalifikacje pracowników, ale również indywidualne predyspozycje i zainteresowania.

   Preferowanym przeze mnie stylem pracy, jest styl demokratyczny – współdecydujący, w którym wykorzystywane są: wiedza, umiejętności i doświadczenie każdego pracownika, czyni to też każdego pracownika odpowiedzialnym za jakość i organizację pracy.

     Zarządzanie zasobami materiałowymi placówki czyli bazą i wyposażeniem, to kolejne zadanie.

Budynek przedszkolny wymaga remontów. Podczas kadencji p dyrektor W. Wrześniewskiej zostało wykonanych wiele niezbędnych remontów, które zapewniły bezpieczeństwo dzieci i pracowników, prawidłowe funkcjonowanie budynku oraz miały wpływ na estetykę pomieszczeń. W  roku szkolnym 2007 / 2008r wykonane zostało m.in.

Ø      przycięcie starego drzewostanu

Ø      wykonanie oświetlenia terenu przedszkolnego wraz z monitoringiem wizyjnym

Ø      wymiana ogrodzenia i naprawa bramy wjazdowej

Mimo, że wiele remontów zostało wykonanych, baza ciągle się wzbogaca, będę czynić wszelkie starania, by warunki zabawy i uczenia się były bezpieczne i korzystne dla rozwoju wychowanków.

W związku z tym do najważniejszych prac, które powinny być wykonane należą:

Ø      organizacja i urządzenie pracowni komputerowej

Ø      doposażenie w: sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki

Ø      wymiana stolików i krzesełek dla dzieci na ergonomiczne dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka

Ø      zagospodarowanie terenu zielonego znajdującego się przed wejściem do przedszkola, a stanowiącego jego wizytówkę

Ø      remonty sal dziecięcych ( malowanie, wymiana lub renowacja parkietów)

Ø      sukcesywna wymiana mebli dziecięcych w salach

Ø      zapewnienie prawidłowego oświetlenia w salach – sukcesywna wymiana na energooszczędne

Ø      odnowienie elewacji budynku

Lista potrzeb placówki jest długa, ale myślę, że oszczędności, współpraca z Urzędem Miasta oraz pozyskiwane dodatkowych funduszy przyczynią się do ich zaspokojenia.

 

 

6.  MIEJSCE PROGRAMU PRACY JEDNOSTKI W PROGRAMACH

ZEWNĘTRZNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 

 

Moja koncepcja zakłada realizację programów własnych i zewnętrznych, których założenia pozytywnie wpływają na funkcjonowanie i organizację pracy placówki oraz przynoszą wymierne korzyści, w postaci: wysokich wyników pracy dydaktyczno – wychowawczej, a także spełniają oczekiwania dzieci i rodziców.

Nasze przedszkole pracuje w oparciu  o:

 •  ABC Program wychowania przedszkolnego XXI wieku - A. Łada - Grodzicka<//font><//font>
 •  Dziecięca matematyka - E. Gruszczyk - Kolczyńska<//font>
 • Program wychowania i kształcenia oraz wspomagania rozwoju sześciolatków<//font>

a także o programy własne nauczycieli wspomagające pracę placówki:

 • „Jak przygotować dziecko 6 letnie do pomyślnej adaptacji w szkole?<//font><//font>
 • „Jak pomóc dziecku osiągnąć to, czego jeszcze nie osiągnęło?  <//font><//font>
 • „Zdrowy przedszkolak - dobry uczeń" <//font><//font>

Do programów zewnętrznych, których realizacja przewidywana jest na najbliższe lata należą:

Ø program „Super wiewiórka – koleżanka Kuby i Oli” – realizowany przy współpracy z PCK oraz wolontariuszy z LO nr 1w Zielonej Górze przez kolejne grupy przedszkolaków

Ø            program „Optymistyczne Przedszkole” – realizowany przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Partner” w Zabrzu

Ø            udział w ogólnopolskim programie „Cała Polska czyta dzieciom” – Program Zdrowia Emocjonalnego realizowany przy współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką w Zielonej Górze

Ø            udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Krakowie – 2008 roku Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie”

Ø            udział w Europejskim Forum Montessoriańskim w 2009 roku  w ramach współpracy z PSM– Twórcza adaptacja pedagogiki M. Montessori w świetle reformy oświaty w Polsce

Ø            włączenie nauczycieli do udziału w wizytach studyjnych w ramach programu – Sokrates / Arion - „Uczenie się przez całe życie” Narodowa Agencja Programu, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Ø            pozyskanie środków unijnych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ( środki z tego programu przeznaczone na projekty związane z modernizacją placówki i doposażeniem w sprzęt )

Ponadto nasze przedszkole ma opracowany projekt edukacji europejskiej -  „Mały Europejczyk”, który pozwala na przyswojenie treści rozwijających wśród dzieci tożsamość europejską z zachowaniem tolerancji i poszanowania odmienności narodów, z jednoczesnym dostrzeganiem piękna i tożsamości własnego kraju.

 

7. SPOSÓB MIERZENIA I OCENY REALIZACJI KONCEPCJI

      Zarządzanie placówką wymaga od dyrektora prowadzenia stałego monitoringu, w zakresie realizacji zaplanowanych zadań, po to by dokonać oceny słuszności decyzji i skuteczności podejmowanych działań.

Monitoring pozwala również uzyskać obiektywną i rzetelną informację o mocnych i słabych stronach realizowanych zamierzeń oraz wyciągnąć wnioski stanowiące podstawę do planowania dalszej pracy nad rozwojem placówki.

   Mierzeniu i ocenie stopnia realizacji zadań zawartych w koncepcji będą służyć:

Ø      efekty pracy wychowawczo – edukacyjnej wynikające z realizacji zasad pedagogiki montessoriańskiej w poszczególnych grupach – sprawozdania

Ø      poziom przygotowania wychowanków do podjęcia nauki w szkole

Ø      wewnętrzne mierzenie jakości pracy - raport

Ø      efekty realizowanych w przedszkolu programów

Ø      uzyskanie przez przedszkole certyfikatu „Optymistyczne Przedszkole”

Ø      wzrost kompetencji językowych nauczycieli i wykorzystanie ich w pracy zawodowej oraz w pracy z dzieckiem

Ø      analiza dokumentacji nauczyciela

Ø      hospitacje

ponad to:

Ø      zadowolenie dzieci i rodziców

Ø      pozytywna opinia o placówce w środowisku

Ø      włączanie się rodziców w realizację zadań przedszkola

 

 

8.      PODSUMOWANIE

     Wprowadzenie w życie przedstawionej koncepcji jest możliwe przy pełnej akceptacji zawartych w niej założeń przez wszystkich pracowników przedszkola, w szczególności zaś nauczycieli. Nowatorstwo przedstawionego przeze mnie w koncepcji założenia powinno prowadzić do intensyfikacji działań w kierunku lepszej organizacji pracy, organizacji procesu dydaktyczno – edukacyjnego przyjaznego, dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci wynikającego z ich dziecięcych zaciekawień i zainteresowań otaczającym światem.

Odwołanie się do zasad pedagogiki Marii  Montessori, będzie źródłem nowych doświadczeń i bodźcem do kreatywności, sukcesywnego doskonalenia zawodowego oraz poszukiwania ciekawych rozwiązań, dziecku stworzy możliwość wzrostu i rozwoju w otoczeniu akceptującym jego indywidualne tempo rozwoju, zróżnicowane możliwości i zainteresowania.

    Swoje podsumowanie chciałabym zakończyć myślą Konfucjusza, która oddaje nie tylko zasady pedagogiki M. Montessori, ale również ma wpływ na koncepcję i jej realizację „ Kto zna cel, może podjąć decyzję, Kto podejmie decyzję odnajdzie spokój, Kto odnajdzie spokój, poczuje się bezpiecznie, może pomyśleć, Kto myśli może ulepszać”.

   

 

P – placówka, priorytety, pedagogika M. Montessori

R – rozwój

Z – założenia, zasady, zadania

E – edukacja

D – dziecko

S –   w samym centrum, sukces

Z – zainteresowań

K – kadra

O – odpowiedzialni

L – ludzie za

E - edukację