Jak pomóc osiągnąć dziecku  to , czego jeszcze nie osiągnęło”, do stworzenia tego programu    sprowokowały mnie wyniki diagnozy wstępnej, które unaoczniły mi bardzo wysoki poziom umiejętności a równocześnie dały odpowiedz jakie należy podjąć działania.

      Opracowałam go mając na uwadze człowieka u progu życia, wykazującego szczególne uzdolnienia i zainteresowania.

              Uchwałą Rady Pedagogicznej program do pracy z dzieckiem zdolnym, czyli  „Jak

             pomóc w osiągnięciu, tego czego jeszcze nie osiągnęło” został zatwierdzony do

             realizacji w grupie sześciolatków, w listopadzie 2004 r .

         

      Główne założenia programu :

·        Oparty jest o podstawę programową wychowania przedszkolnego

·        Wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

·        Rozwijanie, wspomaganie i ukierunkowanie zdolności zgodnie z jego potencjałem i możliwościami

·        Wyzwalanie i podtrzymywanie spontanicznej aktywności dziecka

·        Realizowanie się indywidualnej linii rozwojowej

 

  W ostatnich latach zainteresowanie dzieckiem zdolnym jest ogromne. Myślę, że wynika to z ogromnego zapotrzebowania społeczeństwa na ludzi o wybitnych zdolnościach, aktywnych, twórczych, o nieprzeciętnym sposobie myślenia. Powinniśmy stworzyć jednostkom uzdolnionym  coraz lepsze warunki do ich rozwoju, prowadzić pracę z dzieckiem zdolnym już od najmłodszych lat. Głównym celem wychowania przedszkolnego  jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w odniesieniu do dziecka sześcioletniego rozwinięcie zdolności zgodnie z jego indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami wymaga stworzenia specjalnych warunków a także zainteresowania ze strony nauczyciela. Takie właśnie  możliwości daje realizacja programu pracy  z dzieckiem zdolnym. Wieloletnia praca w przedszkolu pozwala mi stwierdzić, że  liczba dzieci zdolnych stale wzrasta, stąd też moim zdaniem, program do pracy z dzieckiem zdolnym  jest potrzebny. Dzieciom tym powinno się stworzyć jak najlepsze warunki, możliwości rozwijania swych różnorodnych zdolności. W przedszkolu  zaś  bardzo dużo uwagi poświęca się dzieciom mającym trudności w osiągnięciu dojrzałości szkolnej realizując programy pracy wyrównawczej, rozgrzeszamy się i sądzimy, że dziecko zdolne i tak sobie poradzi, ono z kolei zostaje zaniedbane. Uważam jednak, że jeśli w porę nie dostrzeżemy, nie docenimy i nie ukierunkujemy jego zdolności to owszem będą się rozwijać ale może również nastąpić regres .

      Realizując program pracy z dzieckiem zdolnym umożliwiamy tej  grupie przedszkolaków jeszcze lepszy rozwój ich zainteresowań, zamiłowań i pasji.      Umożliwiamy, wyzwalamy i podtrzymujemy spontaniczną aktywność dziecka,                 sprzyjamy uaktywnianiu się jego potencjału intelektualnego i twórczego a tym samym umożliwiamy realizowanie się indywidualnej linii rozwojowej. 

           Praca z dzieckiem zdolnym ukierunkowana jest na rozwijanie jego zdolności indywidualnych oraz zainteresowań a także :

·        Stwarzanie warunków do odkrywania, eksperymentowania, poznawania

·        Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości

·        Stwarzanie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolność kojarzenia, logicznego, twórczego i oryginalnego myślenia a także działania

·        Rozbudzanie ciekawości poznawczej 

·        Tworzenie warunków, w których dziecko rozwija nabyte doświadczenia językowe, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności czytania i pisania

·        Kształtowanie i rozwijanie ekspresji, twórczej postawy, wrażliwej  na piękno

     Program zrealizowany został w trakcie zajęć zintegrowanych, w ciągu dnia pobytu dziecka w przedszkolu. Na bazie tego programu opracowałam plan pracy, który  przebiegał  we własnym środowisku dziecka, w zróżnicowanym zespole, gdzie jest możliwość wielorakich doświadczeń po to, by zapewnić również jego wszechstronny rozwój emocjonalny, społeczny i fizyczny .

    Efektywność realizacji każdego programu zależy od zrozumienia jego idei, a następnie od pomysłowości i inwencji wykonawcy, ujęte w programie punkty pozwalają na korzystanie z niego przez innych nauczycieli .

        Przedmiotem ewaluacji były wyniki końcowe jakie dziecko osiągnęło w wyniku realizacji programu w zakresie postaw, umiejętności i wiadomości. Do ewaluacji programu posłużyły narzędzia badające umiejętności dziecka – arkusz wiadomości i umiejętności, wytwory prac dziecięcych .

        Realizacja programu przyniosła oczekiwane efekty, porównanie wyników rzeczywistych z założonymi pozwala stwierdzić, że dzieci osiągnęły wysoki poziom w zakresie postaw, umiejętności i wiadomości .

 Korzyści jakie odniosły dzieci  to przede wszystkim :

·        Szybszy rozwój

·        Większy zakres wiedzy, wiedzy o wyższym poziomie trudności zgodnie z poziomem ich rozwoju intelektualnego, poziomem zdolności i uzdolnień

·        Umocnienie się w poczuciu własnej wartości

·        Rozwój zainteresowań i zamiłowań 

Stwórzmy dzieciom zdolnym warunki, w których  znajdą odwagę, aby podjąć wyzwanie i wykorzystać własne możliwości. Wówczas będą się czuć zrealizowane, szczęśliwe i włączone w życie społeczne. Dziś wiem na pewno, że podjęłam słuszną decyzję realizując ten program, dał mi osobiście ogromną satysfakcję i poczucie dobrze wykonanej pracy .