Zdrowy przedszkolak - dobry uczeń

----- Zdrowy przedszkolak – dobry uczeń”,  który  jest kontynuacją, a także konsekwencją programu profilaktyki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci sześcioletnich, przygotowujących się do szkoły. Nie możemy zapominać, że nasze główne zadanie to wychowanie, czyli tworzenie okazji do doświadczeń sprzyjających rozwijaniu wielu cech charakteru i osobowości, które pozwolą dzieciom wyrastać na wartościowych i szczęśliwych ludzi a zdrowie jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego.

 Do stworzenia tego programu sprowokowały mnie wyniki diagnozy rozwoju dzieci pięcio

 i sześcio letnich , przeprowadzone we współpracy z psychologiem, nauczycielkami oraz rodzicami, utwierdziły mnie w przekonaniu, że należy przeciwdziałać niepowodzeniom szkolnym dziecka  już w przedszkolu, program umożliwia dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

  Uchwałą Rady Pedagogicznej program „Zdrowy przedszkolak –dobry uczeń” został zatwierdzony do realizacji w grupie dzieci 5,6 letnich Miejskiego Przedszkola nr 1  

 

Główne założenia programu oparte są o Podstawę programową wychowania przedszkolnego:

1.      dbanie o właściwe zdrowie dziecka na płaszczyznach:

a) . intelektualnej

b).  fizycznej - poprzez ćwiczenia i zdrowy tryb życia;

c). psychicznej - poprzez wywoływanie u dziecka zdolności jasnego logicznego myślenia, umiejętności radzenia sobie ze stresem;

d). społecznej –rozwijanie poprawnej komunikacji w relacjach z rodziną i rówieśnikami;

 

  Oraz rozwijanie, wspomaganie i ukierunkowywanie zdolności zgodnie z jego potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem.

 

Praca z dzieckiem ukierunkowana jest głównie na osiągnięcie optymalnego dla każdego dziecka poziomu gotowości szkolnej:

-         poczucia wartości, równowagi emocjonalnej, odporności psychicznej

-         znajomości praw swoich i praw innych,

-         aktywnego i twórczego podejścia do problemów, zaradności w różnych sytuacjach

-         wytrwałości w dążeniu do celu i umiejętności radzenia sobie ze stresem i frustracją

-         podejmowania własnych decyzji i odpowiedzialności za nie

-         umiejętności posługiwania się językiem i sprawnego komunikowania się werbalnego

- sprawności fizycznej i aktywnych i aktywnych postaw prozdrowotnych

 

Te umiejętności i praktyczna wiedza umożliwią dziecku satysfakcjonujący start w szkole.

 

   Osią programu jest dziecko i jego relacje ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym. Skonstruowany jest tak, żeby dziecko w najbardziej naturalny sposób nabywało umiejętności i wiedzę potrzebną mu w dalszym życiu. Program umożliwia kilkakrotne powracanie do poszczególnych treści, utrwalanie ich, pogłębianie lub poszerzanie. W trakcie pracy z dziećmi nauczyciel wchodzi w różnorodne interakcje z nimi, wspomagające ich rozwój we wszystkich sferach – intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i fizyczno – motorycznej. Towarzyszymy dziecku wspierając je, doceniając i akceptując. Ważne jest w moim programie stosowanie zróżnicowanych, aktywnych strategii nauczania, od pogadanek i wyjaśniania zjawisk po stosowanie różnorodnych ćwiczeń, stwarzanie okazji do stawiania pytań przez dzieci, dyskusji i samodzielnego szukania odpowiedzi. Duże znaczenie mają także wszelkie rozmowy, w których to nauczyciel słucha i zadaje dzieciom pytania otwarte.

 

    Wieloletnia praca w przedszkolu pozwala mi stwierdzić, że istnienie problemu niedojrzałości szkolnej wymaga od nauczycieli i rodziców świadomego, właściwego podjęcia działań i to jak najwcześniej z uwagi na konieczność wyeliminowania problemów, które w przyszłości sieją spustoszenia w młodym człowieku i wokół niego.

 Moim nadrzędnym celem było i jest doprowadzenie dziecka do jak najpełniejszego rozwoju i osiągnięcia dojrzałości szkolnej, poprzez program, który gwarantuje wyrównanie dysproporcji rozwojowych.

  Program ten systematyzuje wiedzę, uświadamia, wprowadza w życie czynności, które należy wykonać zamiast powodować niepotrzebne napięcie, chaos którym charakteryzują się zdenerwowani, nieopanowani rodzice. Wszyscy mający wpływ wychowawczo-dydaktyczny na dziecko powinni wiedzieć, że dążenie do odpowiedniego poziomu rozwoju fizycznego, umysłowego i społecznego decyduje o odniesieniu sukcesu szkolnego przez dziecko.

 Podjęte przeze mnie systematyczne i odpowiednio ukierunkowane  działania zmierzające do poprawy sytuacji, dobrze zorganizowana praca, aby odpowiednio wcześnie udzielić dziecku pomocy a tym samym umożliwić mu osiągnięcie sukcesu w szkole, czyli przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym jest sensem mojego programu.

 

    Realizując program pracy „Zdrowy przedszkolak- dobry uczeń” kontynuowałam  współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zielonej Górze, logopedą, specjalistą rehabilitacji ruchowej, stomatologiem, okulistą, przy ogromnym zaangażowaniu  rodziców. Wyniki diagnozy pozwoliły mi na objęcie działaniami każdego dziecka w grupie.

Warsztaty dla rodziców z udziałem specjalistów, systematyczne uzupełnianie tematycznej tablicy, rozmowy -  pozwoliły na wspólne podjęcie działań w celu zapewnienia każdemu dziecku zaspokojenia jego potrzeb edukacyjnych.

    Dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych propagujących wiedzę o tym co sprzyja a co zagraża zdrowiu, brały udział w zawodach sportowych, akcjach pro zdrowotnych, spotkaniach teatralnych, muzycznych, spotkaniach z książką, wycieczkach, spacerach, warsztatach z udziałem rodziców.

Program został zrealizowany bez rozgraniczenia ze względu na miejsce pobytu dziecka,

 w trakcie zajęć zintegrowanych w ciągu dnia pobytu dziecka w przedszkolu, poza terenem przedszkola, oraz w trakcie zajęć dodatkowych. Na bazie tego programu opracowałam plan pracy, który przebiegał we własnym środowisku dziecka, gdzie jest możliwość wielorakich doświadczeń po to, by zapewnić jego wszechstronny rozwój – emocjonalny, społeczny, intelektualny i  fizyczny.

  Przedmiotem ewaluacji były wyniki końcowe jakie dziecko osiągnęło w wyniku realizacji programu w zakresie wiedzy, umiejętności, nawyków, przyzwyczajeń. Monitorowanie programu odbywało się poprzez obserwacje dziecka, wywiad z rodzicami, diagnozę rozwoju dokonywaną przez nauczycielki, psychologa fizykoterapeutę, logopedę.

Do ewaluacji programu posłużyły narzędzia badające umiejętności i wiadomości dziecka- arkusz wiadomości i umiejętności, arkusz dla nauczycieli klas pierwszych, który dał odpowiedź na pytania w zakresie:

-         odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej

-         nawiązywania kontaktów społecznych

-         radzenia sobie z własnymi emocjami

-         właściwych reakcji na przejawy emocji innych

-         samodzielności

-         przyswajania treści programowych

 

Realizacja programu przyniosła oczekiwane efekty- porównanie wyników rzeczywistych z założonymi pozwala stwierdzić, że nasi wychowankowie zostali wyposażeni w wiedzę, umiejętności, nawyki pro zdrowotne, są bardziej odporni na działanie niekorzystnych dla zdrowia warunków życia i tym samym mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu w szkole. Osiągnięcie optymalnego dla każdego dziecka poziomu gotowości szkolnej -  umiejętności i praktyczna wiedza dają gwarancję satysfakcjonującego startu w szkole.

 

Korzyści jakie odniosły dzieci to przede wszystkim:

-         szybszy rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny,

-         rozwój zainteresowań,

-         rozwój zdolności zgodnie z potencjałem i możliwościami dziecka,

-         umiejętności zespołowej pracy i dzielenia się zadaniami,

-         wzmocnienie wiary we własne siły i możliwości,

-         aktywnego i twórczego podejścia do problemów, zaradności w różnych sytuacjach 

 

  Stwarzając dzieciom odpowiednie warunki życia, zabawy, nauki, kształtując pro zdrowotny styl życia dzieci, nauczycieli i rodziców sprzyjamy  szeroko pojmowanemu pojęciu zdrowia co utwierdza nas w przekonaniu, że dzięki dobremu zdrowiu możemy być zadowolonymi z siebie i odnosić sukcesy życiowe. Dziecko zdrowe to dziecko szczęśliwe.

 Uważam, że podjęłam właściwą decyzję realizując ten program, jest to długofalowa „inwestycja” w zdrowie społeczeństwa,  wśród różnych działań przedszkola ten program był  najbardziej potrzebny. Dał mi satysfakcję i poczucie dobrze wykonanej pracy.